s34vv1nd

Aquarius Lee

Đóng góp: 13

Ngày sinh: 28/01/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 15/08/2018


Kết nối tài khoản

VOJ: s34vv1nd (252.67 điểm)

Hỏi giới hạn đề

Các ad cho em hỏi problem này có giới hạn của n không hay n bằng bao nhiêu cũng được miễn là tổng độ dài bằng 1000000 ?

Các ad cho em hỏi giới hạn của problem này được không ạ ?

Các ad cho em hỏi giới hạn của problem này được không ạ ?