Các ad cho em hỏi problem này có giới hạn của n không hay n bằng bao nhiêu cũng được miễn là tổng độ dài bằng 1000000 ?

N bao nhiêu cũng đc.