money

Test Học Sinh

Đóng góp: 6

Ngày sinh: 01/06/2015

Đăng ký: 15/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 30/05/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Nhờ mọi người vào giúp đỡ bài tập

Mọi người cho em hỏi cách làm bài NTSEQ (http://vn.spoj.com/problems/NTSEQ/). Em cảm ơn!

Xin thuật toán SUMS

Mọi người cho mình hỏi bài SUMS với ạ ( http://vn.spoj.com/problems/SUMS/ ) . Đau đầu quá @@