SPBINARY - Xâu Nhị Phân

Giới hạn
  • Thời gian: 0.28s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho 2 số n và k ( 2<=k <= n <= 600)

Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n mà không có quá k số 0 hoặc k số 1 nào liên tiếp nhau.

Input

Gồm 1 dòng duy nhất là 2 số n và k

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số dãy nhị phân thoả mãn

Example

Input:
3 2
Output:
6

Giải thích : Đó là các xâu 001 , 010 , 011 , 100 , 101 , 110.  • Người up: tienpro