RECTP - Chu vi các hình chữ nhật

Giới hạn
  • Thời gian: 0.079s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 20000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Cho N hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục Ox và Oy .
Hãy tính chu vi của hình tạo bởi N hình chữ nhật này . Với định nghĩa chu vi của N HCN là tổng độ dài các đường biên giúp phân biệt đâu là miền nằm trong các HCN và miền nằm ngoài các HCN .
Chú ý : N hình chữ nhật này có thể tách rời nhau , không nhất thiết là đè lên nhau .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1 , y1 , x2 , y2 tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ i .( 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 30000 , 0 ≤ y1≤ y2 ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra chu vi của N hình chữ nhật .

Example

rectp.gif
Input:
2
10 10 20 20
15 15 25 30

Output:
70
Giải thích test ví dụ : Đó là tổng độ dài các đoạn tô đậm trong hình vẽ .


  • Người up: hard7771988
  • Nguồn bài: IOI