CREC01 - Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1

Giới hạn
  • Thời gian: 0.179s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Cho một bảng ô vuông kích thước M*N. Mỗi ô của bảng chứa một số 0 hoặc 1. Hãy đếm số hình chữ nhật con của bảng mà có các cạnh song song với các cạnh của bảng và gồm toàn số 1.

Gợi ý: Đây là một bài cơ bản, cách làm tương tự bài QBRECT.

Sau khi giải bài toán này, bạn có thể dễ dàng làm bài CRECT.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên M, N. (1 ≤ M, N ≤ 1000)

M dòng sau, mỗi dòng chứa N kí tự 0/1.

Output

In ra số lượng hình chữ nhật thỏa mãn.

Example

Input:
4 3
111
101
111
001
Output:
24


  • Người up: racer
  • Nguồn bài: In order to solve problem CRECT