BINARY - Số nhị phân có nghĩa

Giới hạn
  • Thời gian: 1.82s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Cho số nguyên không âm N (N < 2 31 ). Hãy xác định xem trong phạm vi từ 0 tới N có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng K chữ số 0 có nghĩa.

Ví dụ: N = 18, K = 3 có 3 số:

1. 8 = 1000

2. 17 = 10001

3. 18 = 10010

Input

Gồm một số dòng, mỗi chứa hai số nguyên N và K cách nhau một dấu cách.

Output

Ứng với mỗi bộ N, K ở Input đưa ra số lượng tìm được.

Example

Input:
18 3
8 1

Output:
3
4


  • Người up: cun
  • Nguồn bài: Lê Minh Hoàng