AE5A1 - Circular game

Giới hạn
  • Thời gian: 0.323s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Cho một bàn cờ gồm m ô được xếp thành một vòng tròn, đánh số từ 1 đến m. Trên bàn cờ có b quân cờ trắng và c quân cờ đen, có tối đa 1 quân cờ trong 1 ô. Hai người chơi trò chơi này như sau: Người cầm quân trắng bắt đầu trước, 2 người lần lượt thực hiện nước đi của mình. Mỗi nước đi, người chơi được quyền di chuyển quân cờ của mình tiến lên hoặc lùi đi một số ô trống. Ví dụ, trong hình vẽ dưới đây, người chơi cầm quân trắng có thể di chuyển quân từ ô 3 đến ô 4, hoặc quân từ ô 8 đến một trong các ô 7, 9, và 1.

Người chơi nào không thể thực hiện được nước đi của mình là người thua cuộc. Gỉả sử cả 2 người đề chơi tối ưu, hỏi ai là người chiến thắng? Có thể xảy ra trường hợp không có ai thắng (trò chơi không bao giờ kết thúc).

Input

Dòng đầu chứa số nguyên t là số lượng bộ test.

Các dòng tiếp theo mô tả lần lượt t bộ test, mỗi bộ gồm 3 dòng. Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên m, b và c (1 ≤ m ≤ 10 9 , 1 ≤ b, c) thể hiện độ dài của bàn cờ, số lượng quân trắng, và số lượng quân đen. Dòng thứ hai chứa một dãy số tăng dần gồm b số nguyên (trong khoảng 1, . . . ,m) thể hiện vị trí của các quân cờ trắng. Dòng thứ 3 chứa một dãy số tăng dần gồm c số nguyên (trong khoảng 1, . . . ,m) thể hiện vị trí của các quân cờ đen. Tổng số quân cờ trên bàn cờ không vượt quá 10 6 .

Output

Gồm đúng t dòng, ghi kết quả của t test. Kết quả là một trong số 3 loại kí tự: B, C, hoặc R, tuỳ thuộc vào việc người cầm quân trắng thắng (B), người cầm quân đen thắng (C) hay trò chơi không bao giờ kết thúc (R).

Example

Với dữ liệu:

3
9 2 3
3 8
2 5 6
6 2 2
5 6
2 4
7 1 1
3
4

Kết quả đúng là:

C
B
R


  • Người up: racer
  • Nguồn bài: Algorithmic Engagements 2009