A2DIGIT - Tổng chữ số

Giới hạn
  • Thời gian: 2.0s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

 

Xét số nguyên dương x . Gọi S(x) là hàm tính tổng các chữ số của x (trong dạng biểu diễn cơ số 10). Ví dụ, S (21) = 2+1 = 3.

Cho số nguyên dương n . Ta có thể biểu diễn n dưới dạng tổng của k số nguyên a 1 , a 2 , . . ., a k .

Yêu cầu : Cho hai số nguyên dương n m ( n , m ≤ 10 12 ). Hãy xác định k nhỏ nhất, sao cho với nó tồn tại các số a 1 , a 2 , . . ., a k thỏa mãn:

  • a1+a2+ ...+ak= N
  • S(a1)+ S(a2)+...+S(ak)= M

Dữ liệu : 2 dòng chứa hai số nguyên n m .

Kết quả : kết quả đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên. Nếu không tồn tại cách phân tích thì đưa ra số -1.

VD:

Input

100

1

Output

1


  • Người up: naruto238
  • Nguồn bài: Add by Jamespotter