Em có đọc trong sách thấy mà chưa hiểu nó khác nhau chỗ nào. Mọi người chỉ giúp em.

FillChar hình như Fill kí tự char <= 255 thì phải :D Bạn thử FillChar(a, sizeof(a), 255) và FillChar(a, sizeof(a), 1000) xem 

FillDWord = 1 vòng lặp for, FillDWord(a, n, giá_trị) :3

Nếu mình không nhầm thì thủ tục Fill* sẽ chọn một số lượng bit nhất định gán giá trị liên tục. FillChar hình như là chọn 8 bit còn FillDWord chọn 32 bit, FillQWord thì chọn 64 bit. Kiểu như khi bạn FillChar một mảng Interger(16 bit) với giá trị 1 thì các số trong mảng sẽ thành 000001000001 chứ không phải 000000000000001