Vào 22:00 tối nay 16/09/2015 Codeforces Round #320 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 21:55

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Dịch đề:

Bài A div 2:

Tính số chữ số 1 cho biểu diễn nhị phân của N

Bài B div2: 

Có 2*N thằng đang xếp team với nhau, mỗi team gồm 2 người, và cho biết chỉ số sức mạnh nếu thằng i cùng team với j là Aij. Mặc khác, A chỉ muốn xếp team với B thỏa mãn:

+)B chưa xếp team với ai

+) Giá trị của team A-B là lớn nhất có thể.

Với mỗi thằng từ 1->2*N, xác định nó sẽ xếp team với ai

Bài C div2:

Có một hình đi qua các điểm như sau: (0,0); (x,x) ; (2x,0),.... (2kx+x,x).

Tìm giá trị nhỏ nhất của x để hình đó đi qua điểm có tọa độ (a,b) cho trước

Bài D div 2:

Cho mảng A có N phần tử A1...An và hai số nguyên k,x. Mỗi lần bạn có thể nhân x với một giá trị của mảng, và bạn được thực hiện tối đa k lần. Tìm cách làm max A1 or A2 or....or An