QMAX - Giá trị lớn nhất

Giới hạn
 • Thời gian: 0.689s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua Codeforces (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên Codeforces. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên Codeforces

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

 • n, m, q <= 50000
 • k > 0
 • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 2 31 -1

Input

 • Dòng 1: n, m
 • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
 • Dòng thứ m+2: p
 • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

 • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3


 • Người up: dtmp