QMAX - Giá trị lớn nhất

Giới hạn
 • Thời gian: 0.689s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

 • n, m, q <= 50000
 • k > 0
 • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 2 31 -1

Input

 • Dòng 1: n, m
 • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
 • Dòng thứ m+2: p
 • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

 • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3


 • Người up: dtmp