Loại bài    Mã bài  Điểm 
acm CTAIN Containers
acm ROADS Roads
acm NK05EOPR Đổi chỗ
acm NK05ORDR Trật tự
acm NK05MNIM Bốc sỏi
acm NK05DSRT Sa mạc
acm LAZYCOWS Lazy Cows
acm BOXES Boxes
acm MATRIX Đếm ma trận
acm ASSIGN4 Lại một bài phân việc
acm MULONE Nhân 1
acm MTWALK Mountain Walking
acm PYRAMID2 Duyệt binh
acm MESSAGE Truyền tin
acm CATALAN Dãy số Catalan
acm TCDFZ Chữ số tận cùng khác 0
acm ELEVATOR Thang máy vũ trụ
acm BRACKET Dãy ngoặc
acm COND Quan hệ
acm HIWAY Hai đường đi
acm KWAY Trao đổi thông tin
acm MINCOST Luồng với chi phí nhỏ nhất
acm ASSIGN1 Phân công hoàn thành sớm nhất
acm STONE1 Rải sỏi
acm SUBSTR Xâu con
acm RECT1 Các hình chữ nhật
acm MAXCUB Khối lập phương lớn nhất
acm CP Số chính phương
acm METERAIN Mưa thiên thạch
acm LIGHT Hệ thống đèn
acm GSS Đoạn con có tổng lớn nhất
acm QMAX Giá trị lớn nhất
acm BAOVE Bảo vệ
acm POLY4 Sao đa giác
acm QMAX2 Giá trị lớn nhất ver2
acm REL7 Bảng quan hệ
acm DEGREE Số lượng bậc
acm MINK Huyền thoại Lục Vân Tiên
acm KAGAIN Chiến trường Ô qua
acm WALK Dạo chơi quanh nhà
acm MIDAS Vua Midas thích vàng
acm MILITARY Câu chuyện người lính
acm HUGEKNAP Cái túi ( Hard version )
acm FLOYD Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản )
acm HEAP1 Một chút về Huffman Tree
acm XOR Phép Xor
acm CASTLE Xây dựng lâu đài
acm CAR Lập lịch sửa chữa ô tô
acm TWO Lập lịch trên 2 máy
acm MACHINE Lập lịch trên 3 máy