MULONE - Nhân 1

Giới hạn
  • Thời gian: 0.759s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2 .

Input

  • Dòng đầu tiên: số lượng test k.
  • k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121


  • Người up: dtmp