vansonqtqb

Tuong son

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 23/05/2000

Đăng ký: 23/04/2016

Lần đăng nhập cuối: 04/08/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Giúp Mình bài pascal này với

Cho số X gồm N chữ số, Số Y gồm M chữ số (1<=M<=32000; 1<=N<=32000)).

Yêu cầu: Tính ucln 2 số X và Y.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản UC.INP có cấu trúc như sau:

Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương N M mỗi số cách nhau một dấu cách.

Dòng 2: Ghi số X

Dòng 3: Ghi số Y

Dữ liệu ra: Ghi ra file UC.OUT, theo cấu trúc như sau:

Dũng 1: Ghi số lượng các chữ số của UCLN tính được.

Dũng 2: Ghi giá trị UCLN.

Ví dụ:

UC.INP

3  4

  333

5436

UC.OUT

1

9

 

Giúp Mình bài pascal này với thank

Cho số X gồm N chữ số, Số Y gồm M chữ số (1<=M<=32000; 1<=N<=32000)).

Yêu cầu: Tính ucln 2 số X và Y.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản UC.INP có cấu trúc như sau:

Dòng 1: Ghi 2 số nguyên dương N M mỗi số cách nhau một dấu cách.

Dòng 2: Ghi số X

Dòng 3: Ghi số Y

Dữ liệu ra: Ghi ra file UC.OUT, theo cấu trúc như sau:

Dũng 1: Ghi số lượng các chữ số của UCLN tính được.

Dũng 2: Ghi giá trị  UCLN của hai số

Ví dụ:

UC.INP

3 4

  333

5436

UC.OUT

1

9