tuyethoa0804

Phạm Tuyết Hoa

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 08/04/1997

Đăng ký: 15/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 27/02/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

[Giúp đỡ] Bài toán chia đoạn

Đây là bài đầu tiên mình đăng, có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé :)

Sự thể là, một hôm lôi chồng sách tin cũ (thời 1997), gặp ngay cái bài này, mình chẳng biết giải thế nào nữa. Bạn nào gặp rồi hay biết làm thì bày thuật toán cho mình với nhé. Bài toán như sau:

Giả sử cho dãy 3 số: 3 2 5. Chia nó làm 2 phần, chia là: (3 2) (5). Độ chênh lệch là 0

Giả sử cho dãy 3 số: 3 5 2. Chia nó làm 2 phần, chia là: (3) (5 2). Độ chênh lệch là |3 - 5| + |(5 + 2) - 5| = 4

Hãy chia một dãy Ai dài tối đa 256 phần tử có giá trị không âm và nhỏ hơn 25.000.000 thành N đoạn sao cho độ chênh lệch nhỏ nhất. 1<=N<=256. (Không được làm biến đổi thứ tự của dãy)