natsukagami

Công Chúa Kagami

Đóng góp: 21

Ngày sinh: 26/03/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 14/06/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

VNOI Marathon Round 3 - Thảo luận

Mọi người vào đây để thảo luận thuật toán Round 3 đi :))

Riêng mình vẫn hóng ai làm được bài VMELLIP...