bài này em đệ quy như bài COND , rồi đếm số quan hệ "=" song song  với nó vậy mà có 6.25 mãi không thể hiểu được
 bài COND em dùng đệ quy theo cách chia n thành tổng các số nhỏ hơn nó  rồi áp dụng công thức với mỗi cấu hình tìm đc ta cộng thêm vài sum( biến kết quả) một lượng  = n!/(a1!*a2!*...ak!)   ( công thức chứg minh đc = toán 11)  
 em nghĩ bài này chẳng qua là kèm thêm điều kiện là  số quan hệ bằng nhau thôi chớ đâu có gì mà mãi làm không đc 
anh em góp ý hộ em

Uh, bài này chỉ quan trọng là đếm số quan hệ bằng nhau thôi. Bạn cần tính cẩn thận số quan hệ bằng nhau là đc.

Ví dụ, a = b = c thì có 3 cái bằng nhau (a = b, b = c, c = a)