em làm theo hướng dẫn sách "Một số vấn đề đáng chú ý..." tới đoạn truy xuất kết quả là bí 
làm thế nào mà tính được số phần tử  nhỏ hơn hoặc bằng a[i] mà có chỉ số nhỏ hơn a[i] được  ?  nếu dùng cây BIT   
nút có chỉ số nhỏ hơn i mà không phải con của nút i mà có giá trị lớn nhất chỉ quản lí các phần tử là con nó có giá trị nhỏ hơn nó , còn có nhỏ hơn a[i] không làm sao biết được ? em hiểu cách tính bài tính tổng nhưng không thể nào áp dụng cho bài này được các bác ạ