Vào 9h tối Thứ bảy ngày 30/04/2016 sẽ diễn ra kỳ thi April Lunchtime 2016. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba tiếng đồng hồ. Thời gian làm bài sẽ là ba tiếng kể từ lúc bắt đầu. Các bạn sẽ đọc các vấn đề mà kỳ thi đưa ra và giải trong thơi gian thi. Trong lúc làm bài nghiêm cấm chép code. Thông tin thêm về kỳ thi bạn có thể click vào đây hay tấm poster ở dưới.

Chúc các bạn tham gia kỳ thi vui vẻ.

Cách xem đề Tiếng Việt

Khi bạn vào một bài, sẽ hiện ra như hình ở dưới đây. Bạn chỉ cần click vào chữ "Vietnamese" trong khung đỏ là xong.

ReadProblemInVN.png

Đăng ký

Để tham gia kỳ thi bạn chỉ cần một tài khoản codechef. Bạn có thể đăng ký ở đây.

Tham gia

Các bạn sẽ vào trang web của kỳ thi trong trong thơi gian kỳ thi diễn ra để đọc bài và nộp bài.

Bài COLORING mình dùng Segment tree (tổng OR) có lazy update (gán).

Có ai có lời giải bài LABEL không? Mình chưa nghĩ ra.

Trả lời kien_coi_1997
  Hiện bài gốc

bài LABEL:
- sub1: dp n * m^2
- sub2: dp n * m ngoài mảng f[i][j] là giá trị của node i khi đuợc gán bằng j thì lưu thêm một mảng là sum[i][j] = tổng các f[i][k] với k chạy từ 1 đến i
- sub3: Nhận xét là với node i đuợc gán bằng một số >= k * n và <= k * (m - n) thì luôn có giá trị bằng nhau vì vậy chỉ cần lưu nó bằng một số và tiếp tục dp như sub2