Vào 23:35 tối nay 17/06/2016 Codeforces Round #358 (Div 2) sẽ diễn ra.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.