Vào 16:00 chiều nay 25/10/2015 Codeforces Round #327 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 15:55

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.