dhkhtn

dhkthn

Đóng góp: 11

Ngày sinh: 26/07/2015

Đăng ký: 26/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 28/12/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Topcoder: Chưa kết nối

INKPRINT

Xin output mấy bộ test với các bạn:

 

4 36546543423423646431231
1
3
2
4

-------------------

4 36546543423423646431231
1
1

2

2

-------------------

10 3284734723974988237829173892138432774892
1

2

3

4

5

6

7

8

2

3