Số học 4 - Phi hàm Euler

Số học 4 - Phi hàm Euler

Nguồn: HackerEarth và 1 số bài viết trên Wikipedia

Người dịch: Bùi Việt Dũng

Phi hàm Euler (Euler's totient function)

Định nghĩa: $\phi(N)$ là số số nguyên tố cùng nhau với $N$ trong đoạn từ 1 đến $N$.

Cách tính:

Ta đã biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố (factorization) là biểu diễn số đó dưới dạng tích của các số nguyên tố. Dễ dàng chứng minh rằng cách biểu diễn là duy nhất. Ví dụ:

 • $8 = 2^3$.

 • $11 = 11$.

 • $36 = 2^2.3^3$.

 • $935 = 5.11.17$.

 • $5136 = 2^4.3.107$.

Từ cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta tính được phi hàm Euler của số đó.

int phi(int n) {
  int res = n;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      while (n % i == 0) {
        n /= i;
      }
      res -= res / i;
    }
  }
  if (n != 1) {
    res -= res / n;
  }
  return res;
}

Độ phức tạp của thuật toán: $O(\sqrt{N})$.

Công thức

Một công thức thường gặp để tính phi:

$\phi(N) = n * \prod_{p|n}(1 - 1/p) $

(p là các ước nguyên tố của n).

Ví dụ:

$\phi(6) = 6 * (1 - 1/2) * (1 - 1/3) = 2$

Cài đặt:

int eulerPhi(int n) { // = n (1-1/p1) ... (1-1/pn)
  if (n == 0) return 0;
  int ans = n;
  for (int x = 2; x*x <= n; ++x) {
    if (n % x == 0) {
      ans -= ans / x;
      while (n % x == 0) n /= x;
    }
  }
  if (n > 1) ans -= ans / n;
  return ans;
}

Trong trường hợp đặc biệt, $N = p^{k}, \phi(N) = p^{k-1} * (p-1)$.

Hàm Nhân tính

Để tính Phi hàm Euler nhanh hơn, các bạn cần biết về Hàm Nhân Tính.

Bài tập áp dụng: