Định lý Lucas

Định lý Lucas

Định lý

Nếu $M$ là số nguyên tố thì $C_{N}^{K} \equiv C_{n_0}^{k_0}.C_{n_1}^{k_1}…C_{n_{p}}^{k_{p}} \ (mod \ M)$

Trong đó:

$\overline{n_{p}n_{p-1}…n_0}$ là dạng biểu diễn của $N$ trên hệ cơ số $M$

$\overline{k_{p}k_{p-1}…k_0}$ là dạng biểu diễn của $K$ trên hệ cơ số $M$

Nói cách khác:

$N=n_0.M^0+n_1.M^1+…+n_{p}.M^{p}$

$K=k_0.M^0+k_1.M^1+…+k_{p}.M^{p}$

Chứng minh

Với $M$ là số nguyên tố và $i$ là số nguyên với $1 \leq i < M$

$\Rightarrow C_{M}^{i}=\frac{M.(M-1)…(M-i+1)}{i.(i-1)…1} \equiv 0 \ (mod \ M)$ do $gcd(M,i!)=1$

$\Rightarrow(1+X)^M=\sum_{i=0}^{M}C_{M}^{i}.X^i \equiv 1+X^M \ (mod \ M)$ với mọi $X \in \mathbb{Z}$

Lại có:

$(1+X^M)^M \equiv ((1+X)^M)^M \equiv (1+X)^{M^2}\ (mod \ M)$

$(1+X^M)^M \equiv 1+(X^M)^M \equiv 1+X^{M^2} \ (mod \ M)$

$\Rightarrow (1+X)^{M^2} \equiv 1+X^{M^2} \ (mod \ M)$

Cứ tiếp tục như vậy, với mọi $i \in N$ ta được:

$(1+X)^{M^i} \equiv 1+X^{M^i} \ (mod \ M)$

Ta có:

$\sum_{K=0}^{N}C_{N}^{K}.X^K$

$=(1+X)^N$ (nhị thức Newton) (1)

Tách $N$ về dạng cơ số $M$ ta được:

$(1)=(1+X)^{n_0.M^0+n_1.M^1+…+n_{p}.M^{p}}$

$=\prod_{i=0}^{p}((1+X)^{M^i})^{n_i}$

$\equiv \prod_{i=0}^{p}(1+X^{M^i})^{n_i} \ (mod \ M)$

$=\prod_{i=0}^{p}\sum_{k_i=0}^{n_i}C_{n_i}^{k_i}X^{k_i.M^i}$ (nhị thức Newton)

$=\prod_{i=0}^{p}\sum_{k_i=0}^{M-1}C_{n_i}^{k_i}X^{k_i.M^i}$ ($n_i \leq M-1$ với mọi $i$ và $C_j^i=0$ với $i>j$) (2)

Nhóm các $C_{n_i}^{k_i}X^{k_i.M^i}$ lại ta có

$C_{n_0}^{k_0}.C_{n_1}^{k_1}…C_{n_p}^{k_p}.X^{k_0.M^0+k_1.M^1+…k_p.M^p}$

Do đó với một bộ $(k_0,k_1,…k_p)$ bất kì ta được một hạng tử

$C_{n_0}^{k_0}.C_{n_1}^{k_1}…C_{n_p}^{k_p}.X^{K}$

($C_{n_0}^{k_0}.C_{n_1}^{k_1}…C_{n_p}^{k_p}$ là hệ số của $X^K$)

Vậy $(2)=\sum_{K=0}^{N}\prod_{i=0}^{p}C_{n_i}^{k_i}X^K$

Từ đó suy ra: $\sum_{K=0}^{N}C_{N}^{K}.X^K \equiv \sum_{K=0}^{N}\prod_{i=0}^{p}C_{n_i}^{k_i}X^K \ (mod \ M)$ với mọi $X \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow C_N^K \equiv \prod_{i=0}^{p}C_{n_i}^{k_i} \ (mod \ M)$

Cài đặt

Biểu diễn một số $N$ ở dạng cơ số $M$

vector<int> getRepresentation(int N) {
  vector<int> res;
  while (N > 0) {
    res.push_back(N % M);
    N /= M;
  }
  return res;
}

Đoạn code trên chạy trong thời gian $O(log_M N)$

Tính $C_{n_i}^{k_i}$

Thuật toán $< O(n^2),O(1) >$

Với $N$ nhỏ ta có thể sử dụng công thức tam giác Pascal để tính trước trong $O(n^2)$ và truy vấn trong $O(1)$:

int C[M][M];
for (int i = 0; i < M; ++i) {
  for (int j = 0; j <= i; ++j) {
    if (i == 0 || j == 0) {
      C[i][j] = 1;
    } else {
      C[i][j] = (C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]) % M;
    }
  }
}

Thuật toán $< O(M),O(logM) >$

Với $M$ nhỏ các bạn có thể tiền xử lý trong $O(M)$ và truy vấn trong $O(logM)$ bằng trick #3 ở đây.

Tiền xử lý

long long fact[M];
fact[0] = 1;
for (int i = 1; i < M; ++i) {
  fact[i] = (fact[i - 1] * i) % M;
}

Truy vấn

int C(int N, int K) {
  if (K > N) {
    return 0;
  }
  return (((fact[N] * binpow(fact[N - K], M - 2)) % M) * binpow(fact[K], M - 2)) % M;
}

Trong đó hàm binpow(a,n) dùng để tính nhanh $a^n$ trong $O(logn)$ bằng chia để trị:

$a^n=(a^{n/2})^2$ nếu $n$ chẵn

$a^n=(a^{n/2})^2*a$ nếu $n$ lẻ

Có thể cài đặt bằng đệ quy theo công thức trên hoặc cài khử đệ quy như sau:

int binpow(int a, int n) {
  long long res = 1;
  while (n > 0) {
    if (n % 2 != 0) {
      res = (res * a) % M;
    }
    a = ((long long)a * a) % M;
    n /= 2;
  }
  return (int)res;
}

Tính $C_N^K$

vector<int> n = getRepresentation(N);
vector<int> k = getRepresentation(K);
long long res = 1;
for (int i = 0; i < k.size(); ++i) {
  res = (res * C(n[i], k[i])) % M;
}

Trường hợp $M$ không là số nguyên tố

Chúng ta thực hiện các bước như sau:

 • Phân tích thừa số nguyên tố $M={m_1}^{a_1}.{m_2}^{a_2}…{m_r}^{a_r}$

 • Tính $C_N^K \ mod \ m_1$, $C_N^K \ mod \ m_2$,…$C_N^K \ mod \ m_r$

 • Sử dụng Định lý Thặng dư Trung Hoa để khôi phục $C_N^K \ mod \ M$

Luyện tập