Ngăn xếp

Nguồn: Wcipeg

Giới thiệu

Ngăn xếp (stack) là cấu trúc dữ liệu chứa 0 hoặc nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Ngăn xếp hỗ trợ hai thao tác cơ bản sau:

 • Thêm một phần tử vào đầu stack (Push) trong $O(1)$.
 • Bỏ đi phần tử ở đầu stack (Pop), trả về giá trị của phần tử đó trong $O(1)$.

Về ứng dụng, ta sẽ bổ sung thêm một số thao tác sau:

 • Xây dựng một stack rỗng (Construct) trong $O(1)$.
 • Sao chép stack này sang stack khác (Copy) trong $O(N)$.
 • Lấy phần tử ở đầu stack mà không xóa nó (Peek) trong $O(1)$.
 • Xóa sạch một stack có phần tủ (Empty) trong $O(N)$.
 • Trả về số lượng phần tử trong stack (Find size) trong $O(1)$.
 • Kiểm tra stack rỗng hay không (Test empty) trong $O(1)$.

Thao tác peek có thể xem như pop phần tử đầu stack và lại push nó vào. Cũng như thao tác kiểm tra chỉ đơn giản là kiểm tra xem số lượng phần tử có trong stack có bằng 0 hay không.

Thuật ngữ

Thuật ngữ ngăn xếp (stack) dựa trên cuộc sống (một chồng sách, một chồng giấy,..). Trong khoa học máy tính, đôi khi đầu và cuối không quan trọng. Thay vào đó, từng phần tử lần lượt thêm vào stack. Phần tử thêm vào mới nhất sẽ nằm ở đầu stack, và phần tử cũ nhất (lấy ra cuối cùng) sẽ nằm ở cuối stack. Một phần tử được gọi cũ hơn phần tử khác nếu nó được pop sớm hơn và tương tự. Push là thêm phần tử, và ngược lại pop là xóa đi phàn tử.

Cài đặt

Cài đặt bằng mảng

Stack cài bằng mảng chứa dữ liệu trong các phần tử liên tiếp nhau. Thông thường, phần tử cuối stack có chỉ số nhỏ nhất (chẳng hạn 0) và ngược lại với phần tử đầu stack. Dưới đây sẽ là một cách cài đặt bằng mã giả.

object stack
   function construct(max_size)
     let A be an array that can hold at least max_size elements
     let top = 0
   function push(x)
     A[top]=x
     top = top + 1
   function pop
     top = top - 1
     return A[top]
   function peek
     return A[top-1]
   function size
     return top
   function make_empty
     top = 0

Việc thêm vào các thủ tục sao chép, kiểm tra lỗi, kiễm tra rỗng được lược bỏ đi nhằm mục đích ngắn gọn code.

Cài đặt bằng danh sách liên kết

Cài đặt mảng hầu như là phương pháp tối ưu. Nhưng trong một vài trường hợp, khi số lượng phần tử không xác định được, danh sách liên kết là một cách thay thế. Mã giả như sau:

object stack
   function construct
     let L be an empty linked list
   function push(x)
     insert x after tail of L
   function pop
     remove tail of L, returning its data element
   function peek
     return data element at tail of L
   function size
     return size of L
   function make_empty
     empty L

Ta có thể dễ dàng nhận ra ở đây chỉ là các thao tác trên list. (Ở đây ta giả định rằng list bao gồm cả hàm trả về kích thước, nếu không thì ta sẽ thêm hàm trả về kích thước trong stack).

Lớp stack trong C++ STL

Trong STD C++, lớp std:stack nằm trong tiêu đề <stack>, là một cấu trúc dữ liệu có khả năng chứa mọi kiểu dữ liệu (cố định), và kiểu dữ liệu này xem được xem như một thông số mẫu. Ví dụ như stack<char> là một hàng đợi hai đầu chứa các ký tự. Cấu trúc dữ liệu này cho phép sử dụng các hàm sau: (lưu ý rằng T là kiểu dữ liệu mà hàng đợi đó lưu trữ)

 1. void push(const T& x): thực hiện thao tác push
 2. void pop(): thực hiện thao tác pop
 3. T& top(): trả về giá trị đầu stack
 4. size_type size(): trả về số lượng phần tử hiện tại trong stack
 5. bool empty(): trả về giá trị true nếu stack rỗng và ngược lại, false nếu stack có phần tử.

Cấu trúc dữ liệu stack nên dùng bất cứ khi nào mà nó có thể; bởi sử dụng nó sẽ nhanh và ít lỗi hơn so với việc bạn tự cài đặt lại. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn phải cần đến các thủ tục không được hỗ trợ như ghi đè lên các phần tử trong stack. Lúc này STL stack không dùng được.

Lưu ý rằng thao tác pop được định nghĩa trong cấu trúc dữ liệu stack chỉ xóa đi phần tử đó nhưng không trả về giá trị của nó. Để lấy được giá trị của nó rồi xóa, ta thực hiện thao tác top trước thao tác pop.