Một số kĩ thuật tối ưu hoá thuật toán Quy Hoạch Động

Tác giả: Lê Anh Đức - A2K42-PBC

Quy hoạch động (QHĐ) là một lớp thuật toán rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong ngành khoa học máy tính. Trong các cuộc thi Olympic tin học hiện đại, QHĐ luôn là một trong những chủ đề chính. Tuy vậy, theo tôi thấy, tài liệu nâng cao về QHĐ bằng tiếng Việt hiện còn cực kỳ khan hiếm, dẫn đến học sinh/sinh viên Việt Nam bị hạn chế khả năng tiếp cận với những kỹ thuật hiện đại. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày một vài kỹ thuật để tối ưu hóa độ phức tạp của một số thuật toán QHĐ.

1. Đổi biến

Nhiều khi trong trạng thái QHĐ có một thành phần nào đấy với khoảng giá trị quá lớn, trong khi kết quả của hàm lại có khoảng giá trị nhỏ. Trong một vài trường hợp, ta có thể đảo nhãn để giảm số trạng thái.

Bài tập ví dụ

Longest Common Subsequence (LCS)

Đề bài

Cho xâu A độ dài m, xâu B độ dài n. Hãy tìm độ dài xâu con chung dài nhất của hai xâu, chú ý là xâu con chung có thể không liên tiếp.

Giới hạn

 • $m \le 10^6$
 • $n \le 5000$
 • Các kí tự trong cả hai xâu là các chữ cái tiếng Anh in hoa 'A'..'Z'

Ví dụ

A = ADBCC
B = ABCD

LCS = ABC
Kết quả = 3

Lời giải

Thuật toán đơn giản

Gọi $F(i, j)$ là LCS của hai tiền tố $A_{1..i}$ và $B_{1..j}$.

Khi đó ta có thể maximize $F(i, j)$ theo $F(i-1, j)$ và $F(i, j-1)$.

Nếu $A_i = B_j$ thì ta có thể cập nhật $F(i, j)$ theo $F(i-1, j-1) + 1$.

Kết quả bài toán là $F(m, n)$.

Độ phức tạp của thuật toán này là $O(m*n)$, không khả thi với giới hạn của đề bài.

Đổi biến

Đặt $L = min(m, n)$

Để ý rằng trong hàm QHĐ trên, các giá trị của $F(i, j)$ sẽ không vượt quá $L$, trong khi đó chiều thứ hai của trạng thái có thể khá lớn (lên tới $MAXM = 10^6$).

Để tối ưu hóa, ta sẽ đổi biến. Gọi $dp(i, j)$ là vị trí $k$ nhỏ nhất sao cho $LCS(A_{1..i}, B_{1..k}) = j$.

Để tính các giá trị của $dp$, ta sẽ QHĐ theo kiểu cập nhật đi, thay vì đi tìm công thức trực tiếp cho các $dp(i, j)$.

Gọi $nextPos(i, c) = j > i$ nhỏ nhất mà $A_j = c$ (với $c$ là một ký tự từ 'A' đến 'Z').

Mảng $nextPos$ có thể tính trong $T(M*26)$.

Như vậy ta có thể tính các giá trị QHĐ như sau:

 • Ban đầu khởi tạo các giá trị $dp(i, j) = \infty$, $dp(0, 0) = 0$.
 • For $i$ và $j$ tăng dần, với mỗi giá trị $dp(i, j)$ khác vô cùng:
  • Cập nhật $dp(i+1, j)$ theo $dp(i, j)$.
  • Gọi $k$ là vị trí xuất hiện tiếp theo của $B_{i+1}$ trong xâu $A$ bắt đầu từ vị trí $dp(i, j)$, tức là $k = nextPos(dp(i, j), B_{i+1})$.
  • Nếu tồn tại $k$, cập nhật $dp(i+1, j+1)$ theo $k$.

Để tính kết quả, ta sẽ chỉ cần tìm $j$ lớn nhất mà tồn tại $dp(i, j)$ khác vô cùng.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int M = 1e6 + 6;
const int N = 5005;

int dp[N][N];

char a[M], b[N];
int nextPos[M][26];
int m, n;

void minimize(int &a, int b) {
  if (a == -1 || a > b) a = b;
}

int main() {
  cin >> a + 1 >> b + 1;
  m = strlen(a + 1); n = strlen(b + 1);
  for (int c = 0; c < 26; ++c)
    for (int i = m - 1; i >= 0; --i)
      nextPos[i][c] = (a[i + 1] - 'A' == c) ? i + 1 : nextPos[i + 1][c];
  int maxLength = min(m, n);
  memset(dp, -1, sizeof dp);
  dp[0][0] = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j <= i; ++j) if (dp[i][j] >= 0) {
      minimize(dp[i + 1][j], dp[i][j]);
      int new_value = nextPos[dp[i][j]][b[i + 1] - 'A'];
      if (new_value > 0)
        minimize(dp[i + 1][j + 1], new_value);
    }
  }
  int ans = 0;
  for (int j = maxLength; j > 0; --j) {
    for (int i = j; i <= n; ++i)
      if (dp[i][j] >= 0) ans = j;
    if (ans != 0) break;
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

Computer (VNOI Marathon 2010)

Problem Link: COMPUTER - VOJ.

Đề bài

Công ty phần mềm XYZ mới mua x máy tính để bàn và y máy tính xách tay. Giá một máy tính để bàn là a đồng còn giá một máy tính xách tay là b đồng. Để tránh sự thắc mắc giữa các phòng bàn, Tổng giám đốc đã đưa ra cách phân bố các máy tính này về n phòng ban như sau:

 • Sắp xếp n phòng ban theo thứ tự về mức độ quan trọng của các phòng ban.
 • Tiến hành phân bố các máy tính cho các phòng ban bảo đảm nếu phòng ban i có mức độ quan trọng nhỏ hơn mức độ quan trọng của phòng ban j thì tổng giá trị máy tính được phân bố cho phòng ban i không được vượt quá tổng giá trị máy tính được phân bố cho phòng ban j.
 • Phòng ban nhận được tổng giá trị máy tính nhỏ nhất là lớn nhất.

Là một lập trình viên giỏi nhưng lại thuộc phòng ban có mức độ quan trọng nhỏ nhất, Thắng muốn chứng tỏ tay nghề của mình với đồng nghiệp nên đã lập trình tính ra ngay được tổng giá trị máy trình mà phòng ban mình nhận được rồi mời bạn tính lại thử xem!

Yêu cầu

Cho x, a, y, b, n. Hãy tính tổng giá trị máy tính mà phòng Thắng nhận được.

Input

x, a, y, b, n không quá 1000

Ví dụ

Input
3 300 2 500 2

Output
900

Input
4 300 3 500 2

Output
1300

Lời giải

Trước hết ta sẽ chặt nhị phân kết quả bài toán. Với mỗi giá trị chặt nhị phân, ta cần kiểm tra xem có tồn tại phương án thỏa mãn hay không.

Thuật toán sơ khai

Đặt giá trị cần kiểm tra là v.

Xét các phòng ban theo thứ tự tăng dần về mức độ quan trọng, đánh số từ 1.

Sử dụng một mảng đa chiều để đánh dấu các trạng thái có thể đạt tới. Các giá trị cần quản lí là: chỉ số của phòng ban, đã dùng số máy tính để bàn x, đã dùng số máy tính xách tay y, tổng giá trị máy tính của phòng ban trước đó.

Bắt đầu từ trạng thái (0, 0, 0, 0), ta sử dụng thuật toán loang (BFS). Cuối cùng nếu trạng thái (n, 0, 0, …) có thể đến được, thì ta sẽ có cách phân hoạch các máy tính vào các phòng ban ứng với giá trị cận dưới v.

Không cần tính toán cụ thể cũng có thể thấy thuật toán này không thể đáp ứng về mặt thời gian (và bộ nhớ) với giới hạn của đề bài.

Nâng cấp bằng nhận xét

Nhận xét rằng ta không cần quan tâm tới thứ tự về mức độ quan trọng của các phòng ban. Với một cách phân hoạch các máy tính sao cho mỗi phòng nhận được tổng giá trị không nhỏ hơn v, ta luôn có thể sắp xếp các bộ theo giá trị không giảm ứng với các phòng ban.

Ta có trạng thái QHĐ là $F(i, x, y, value) = true$ nếu có thể phân bổ máy tính cho i phòng ban, đã dùng x máy tính để bàn và y máy tính xách tay, đã gom được tổng giá trị v cho phòng thứ $i+1$. Cách làm này số trạng thái vẫn như trước nhưng ta đã có thể chuyển trạng thái trong $O(1)$. Cụ thể từ $F(i, x, y, value)$ ta chuyển đến $F(i, x+1, y, value+a)$ hoặc $F(i, x, y+1, value+b)$, chú ý là chỉ có thể dùng thêm máy xách tay nếu $x<X$ và dùng thêm máy để bàn nếu $y<Y$, đồng thời nếu giá trị value đủ lớn hơn hoặc bằng v thì ta chuyển sang trạng thái $F(i+1, x, y, 0)$ luôn.

Đổi biến

Ở bài này, ta có thể dễ dàng đổi biến value ra làm hàm mục tiêu. Nhưng không chỉ có vậy, ta có thể đẩy cả i ra ngoài! Cụ thể, $F(x, y)$ = một cặp số $(i, value)$ lần lượt là số phòng phân bố được và số tiền gom được. Hàm mục tiêu của $F(x, y)$ là một cặp số hoàn toàn có thể so sánh được, trong đó giá trị đầu (i) được ưu tiên so sánh trước.

Cách cập nhật các $F(x, y)$ giống như phần trước, độ phức tạp vẫn là O(1) cho bước chuyển trạng thái, trong khi số trạng thái lúc này là đủ nhỏ đối với giới hạn của đề bài.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1010;

int x, y, a, b, n;

pair<int, int> F[N][N];

pair<int, int> newState(pair<int, int> s, int a, int v) {
  s.second += a;
  if (s.second >= v) {
    ++s.first;
    s.second = 0;
  }
  return s;
}

bool dp(int value) {
  for (int i = 0; i <= x; ++i) for (int j = 0; j <= y; ++j)
    F[i][j] = make_pair(0, 0);
  for (int i = 0; i <= x; ++i) for (int j = 0; j <= y; ++j) {
    if (F[i][j].first == n) return 1;
    if (i < x)
      F[i + 1][j] = max(F[i + 1][j], newState(F[i][j], a, value));
    if (j < y)
      F[i][j + 1] = max(F[i][j + 1], newState(F[i][j], b, value));
  }
  return 0;
}

int solve() {
  int l = 0, r = (a * x + b * y) / n;
  int ans = 0;
  while (l <= r) {
    int mid = l + r >> 1;
    if (dp(mid)) {
      ans = mid;
      l = mid + 1;
    } else {
      r = mid - 1;
    }
  }
  return ans;
}

int main() {
  cin >> x >> a >> y >> b >> n;
  cout << solve() << endl;
  cin >> x >> a >> y >> b >> n;
  cout << solve() << endl;
  return 0;
}

Bài luyện tập

2. Chia để trị

Đây là kỹ thuật khá hiếm gặp, tuy nhiên lại cực kỳ mạnh.

Bài tập ví dụ

Hai nhà máy CEOI 2004

Đề bài

Có $n$ cây cổ thụ được trồng trên một con đường từ đỉnh đổi đến chân đồi. Chính phủ địa phương quyết định cắt bỏ chúng. Để tránh hoang phí, mỗi cái cây cần được chuyển đến một nhà máy cưa.

Cây chỉ có thể được vận chuyển theo một chiều duy nhất: hướng về chân đồi. Có một nhà máy cưa ở cuối con đường. Hai nhà máy cưa có thể được xây dựng dọc theo con đường. Hãy xác định vị trí tối ưu để xây dựng chúng, để cực tiểu hóa chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển 1kg gỗ đi 1 mét là 1 cent.

Yêu cầu

Viết chương trình:

 • đọc dữ liệu từ đầu vào chuẩn số lượng cây, khối lượng và vị trí của chúng,
 • tính toán chi phí vận chuyển tối ưu nhất,
 • xuất kết quả ra đầu ra chuẩn.

Input

Dòng đầu tiên chứa số $n$ - số lượng cây $(2 \le n \le 20,000)$. Các cây được đánh số $1, 2, …, n$, theo chiều từ đỉnh đồi đến chân đồi.

$n$ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách. Dòng thứ $i + 1$ chứa $w_i$ - khối lượng tính theo kg của cái cây thử i và $d_i$ - khoảng cách tính theo mét giữa cây thứ i và cây $i + 1$, $1 \le w_i \le 10000, 0 \le d_i \le 10000$. Số cuối cùng, $d_n$ là khoảng cách từ cây thứ n đến chân đồi. Dữ liệu vào đảm bảo kết quả của bài toán không vượt quá $2 * 10^9$ cent.

Output

Một dòng duy nhất chứa một số là kết quả bài toán: chi phí vận chuyển nhỏ nhất.

Ví dụ

Input

9
1 2
2 1
3 3
1 1
3 2
1 6
2 1
1 2
1 1

Output

26

Hình vẽ trên minh họa cho test ví dụ. Các hình tròn được tô đen là các vị trí có nhà máy. Kết quả sẽ là:

$1 * (2+1) + 2 * 1 + 1 * (1 + 2) + 3 * 2 + 2 * (1 + 2 + 1) + 1 * (2 + 1) + 1 * 1 = 26$.

Lời giải

Trước hết ta sẽ giải quyết vấn đề tính chi phí vận chuyển nếu biết vị trí của hai nhà máy đặt thêm.

Nếu ta có thể tính được chi phí này trong $O(1)$, bài toán sẽ có thể giải được trong $O(N^2)$ - ta có thể for hết các cặp vị trí có thể đặt nhà máy.

Gọi:

 • $sumW_i$ là tổng của các $w_j$ với $i \le j$.
 • $sumD_i$ là tổng của các $d_j$ với $i \le j$.
 • $sumWS_i$ là tổng của các $w_j * sumD_j$ với $i \le j$.

Khi đó $cost(L, R)$ là chi phí vận chuyển các cây có chỉ số trong đoạn $[L,R]$ đến nhà máy đặt ở $R$ là: $sumWS_L - sumWS_R - sumD_R * (sumW_L - sumW_R)$.

Như vậy ta có thể xây dựng hàm $eval(i, j)$ = chi phí nếu đặt thêm hai nhà máy ở i và j = $cost(1, i) + cost(i + 1, j) + cost(j + 1, n + 1)$.

Tuy nhiên lời giải $O(N^2)$ là chưa đủ tốt để có thể giải quyết trọn vẹn bài toán này.

Gọi $best(i)$ là vị trí $j > i$ tốt nhất nếu ta đã đặt một nhà máy ở i.

Như vậy kết quả của bài toán sẽ là $min(eval(i, best_i)$ với $1 \le i < n$.

Nhận xét:

 • $best_i \le best_{i + 1}$. Có thể viết tường minh công thức để chứng minh.
 • Ta có thể tính các $best_i$ theo thứ tự bất kỳ. Vì các giá trị $best$ không liên quan đến nhau nên VD ta có thể tính $best(3)$ rồi $best(1)$ và $best(2)$.

Như vậy ta có thuật toán sử dụng tư tưởng chia để trị như sau:

Hàm $solve(L, R, from, to)$ sẽ đi tính các $best(L..R)$, biết rằng chúng nằm trong đoạn $[from..to]$.

void solve(int L, int R, int from, int to) {
  if (L > R) return;
  int mid = L + R >> 1;
  best[mid] = from;
  for (int i = from + 1; i <= to; ++i)
    if (eval(mid + 1, best[mid]) > eval(mid + 1, i))
      best[mid] = i;
  solve(L, mid - 1, from, best[mid]);
  solve(mid + 1, R, best[mid], to);
}

Đánh giá độ phức tạp thuật toán: vì mỗi lần gọi để quy khoảng $[L,R]$ được chia đôi, nên sẽ có $O(logN)$ tầng, mỗi tầng vòng for chỉ chạy qua $O(N)$ phần tử, vì vậy độ phức tạp của thuật toán là $O(NlogN)$.

SEQPART - Hackerrank

Đề bài

Cho dãy $L$ số $C[1..L]$, cần chia dãy này thành $G$ đoạn liên tiếp. Với phần tử thứ $i$, ta định nghĩa chi phí của nó là tích của $C[i]$ và số lượng số nằm cùng đoạn liên tiếp với nó. Chi phí của dãy số ứng với một cách phân hoạch là tổng các chi phí của các phần tử.

Hãy xác định cách phân hoạch dãy số để chi phí là nhỏ nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa 2 số $L$ và $G$.
 • $L$ dòng tiếp theo, chứa giá trị của dãy $C$.

Output

 • Một dòng duy nhất chứa chi phí nhỏ nhất.

Giới hạn

 • $1 \le L \le 8000$.
 • $1 \le G \le 800$.
 • $1 \le C(i) \le 10^9$.

Ví dụ

Input
6 3
11
11
11
24
26
100

Output
299

Giải thích: cách tối ưu là $C[] = (11, 11, 11), (24, 26), (100)$.

Chi phí là $11 * 3 + 11 * 3 + 11 * 3 + 24 * 2 + 26 * 2 + 100 * 1 = 299$.

Lời giải

Đây là dạng bài toán phân hoạch dãy số có thể dễ dàng giải bài QHĐ. Gọi $F(g, i)$ là chi phí nhỏ nhất nếu ta phân hoạch $i$ phần tử đầu tiên thành $g$ nhóm, khi đó kết quả bài toán sẽ là $F(G, L)$.

Để tìm công thức truy hồi cho hàm $F(g, i)$, ta sẽ quan tâm đến nhóm cuối cùng. Coi phần tử 0 là phần tử cầm canh ở trước phần tử thứ nhất, thì người cuối cùng không thuộc nhóm cuối có chỉ số trong đoạn $[0, i]$. Giả sử đó là người với chỉ số k, thì chi phí của cách phân hoạch sẽ là $F(g-1, k) + Cost(k+1, i)$, với $Cost(i, j)$ là chi phí nếu phân $j-i+1$ người có chỉ số $[i, j]$ vào một nhóm. Như vậy:

$F(g, i) = min(F(g-1, k) + Cost(k+1, l))$ với $0 <= k <= i$.

Chú ý là công thức này chỉ được áp dụng với $g>1$, nếu $g=1, F(1, i) = Cost(1, i)$, đây là trường hợp cơ sở.

Việc cài đặt chỉ đơn giản là dựng mảng 2 chiều $F[][]$, code như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXL = 8008;
const int MAXG = 808;
const long long INF = (long long)1e18;

long long C[MAXL];
long long sum[MAXL];
long long F[MAXG][MAXL];

long long cost(int i, int j) {
  return (sum[j] - sum[i - 1]) * (j - i + 1);
}

int main() {
  int G, L;
  cin >> L >> G;
  for (int i = 1; i <= L; ++i) {
    cin >> C[i];
    sum[i] = sum[i - 1] + C[i];
  }

  for (int g = 1; g <= G; ++g) {
    for (int i = 0; i <= L; ++i) {
      if (g == 1) {
        F[g][i] = cost(1, i);
      } else {
        F[g][i] = INF;
        for (int k = 0; k <= i; ++k) {
          long long new_cost = F[g - 1][k] + cost(k + 1, i);
          if (F[g][i] > new_cost) F[g][i] = new_cost;
        }
      }
    }
  }
  cout << F[G][L] << endl;
  return 0;
}

Chú ý là ta sử dụng mảng $sum[]$ tiền xử lí $O(L)$ để có thể truy vấn tổng một đoạn (dùng ở hàm $cost()$) trong $O(1)$. Như vậy độ phức tạp của thuật toán này là $O(G *L * L)$.

Thuật toán tối ưu hơn

Gọi $P(g, i)$ là k nhỏ nhất để cực tiểu hóa $F(g, i)$, nói cách khác, $P(g, i)$ là k nhỏ nhất mà $F(g, i) = F(g-1, k) + Cost(k+1, i)$.

Tính chất quan trọng để có thể tối ưu thuật toán trên là dựa vào tính đơn điệu của $P(g, i)$, cụ thể:

$P(g, 0) \le P(g, 1) \le P(g, 2) \le \cdots \le P(g, L-1) \le P(g, L)$

Ta sẽ không chứng minh điều này ở đây, độc giả có thể tự thuyết phục rằng điều này là đúng.

Chia để trị

Để ý rằng để tính $F(g, i)$, ta chỉ cần quan tâm tới hàng trước $F(g-1)$ của ma trận:

$F(g-1, 0), F(g-1, 1), … , F(g-1, L)$.

Như vậy, ta có thể tính hàng $F(g)$ theo thứ tự bất kỳ.

Ý tưởng là với hàng $g$, trước hết ta tính $F(g, mid)$ và $P(g, mid)$ với $mid=L/2$, sau đó sử dụng tính chất nêu trên $P(g, i) \le P(g, mid)$ với $i < mid$ và $P(g, i) \ge P(g, mid)$ với $i > mid$ để đi gọi đệ quy đi tính hai nửa còn lại.

#include <iostream>

const int MAXL = 8008;
const int MAXG = 808;
const long long INF = (long long)1e18;

using namespace std;

long long F[MAXG][MAXL], sum[MAXL], C[MAXL];
int P[MAXG][MAXL];

long long cost(int i, int j) {
  if (i > j) return 0;
  return (sum[j] - sum[i - 1]) * (j - i + 1);
}

void solve(int g, int L, int R, int optL, int optR) {
  if (L > R) return;
  int mid = (L + R) / 2;
  F[g][mid] = INF;
  for (int i = optL; i <= optR; ++i) {
    long long new_cost = F[g - 1][i] + cost(i + 1, mid);
    if (F[g][mid] > new_cost) {
      F[g][mid] = new_cost;
      P[g][mid] = i;
    }
  }
  solve(g, L, mid - 1, optL, P[g][mid]);
  solve(g, mid + 1, R, P[g][mid], optR);
}

int main() {
  int G, L;
  cin >> L >> G;
  for (int i = 1; i <= L; ++i) {
    cin >> C[i];
    sum[i] = sum[i - 1] + C[i];
  }
  for (int i = 1; i <= L; ++i) F[1][i] = cost(1, i);
  for (int g = 2; g <= G; ++g) solve(g, 1, L, 1, L);
  cout << F[G][L] << endl;
  return 0;
}

Chú ý rằng ta không thể đảm bảo rằng $P(g,mid)$ chia đôi đoạn $[optL, optR]$, thực tế một vài hàm $solve()$ sẽ chạy chậm hơn nhiều hàm $solve()$ khác.

Tuy nhiên ta có thể chứng minh được, xét về tổng thế thuật toán này chạy đủ nhanh. Mỗi lần ta chia đôi đoạn $[L, R]$, nên ta sẽ đảm bảo có tối đa $O(log(L))$ tầng đệ quy, như vậy với mỗi hàng $g$, ta chỉ mất $O(L * logL)$ để tính. Toàn bộ thuật toán có độ phức tạp là $O(G * L * logL)$.

Điều kiện để Chia để trị đúng

Điều kiện theo best

Như ở bài Hai nhà máy CEOI 2004:

Nếu $best(i) \le best(i+1)$, ta có thể sử dụng chia để trị.

Điều kiện theo cost

Nếu hàm cost thoả mãn quadrangle inequalities:

$cost(a, d) + cost(b, c) \ge cost(a, c) + cost(b, d)$ với mọi $a < b < c < d$,

ta cũng có thể sử dụng QHĐ chia để trị.

Bài luyện tập

3. Bao lồi đường thẳng

Cấu trúc dữ liệu quản lí bao lồi

Bài toán mở đầu: Cho một tập $N$ hàm bậc nhất $y=a_i*x+b_i$ và Q truy vấn, mỗi truy vấn là một số thực $x$, cần trả về số thực $y$ là giá trị nhỏ nhất của các hàm số với biến số là $x$.

Thuật toán đơn giản

Với mỗi truy vấn, ta duyệt qua tất cả các hàm số đê tìm giá trị nhỏ nhất. Thuật toán này có độ phức tạp là $O(M*Q)$.

Convex hull trick

Mỗi hàm số bậc nhất có thể biểu diễn bởi một đường thẳng trên hệ tọa độ $Oxy$.

Xét đồ thị trên. Để ý rằng đường thẳng $y=4$ không bao giờ là kết quả của truy vấn với mọi $x$. Với 3 đường thẳng còn lại, mỗi đường thẳng là “thấp nhất” trên một khoảng liên tục (có thể tiến tới vô cùng). Ngoài ra, với x tăng dần, thì hệ số góc của đường thẳng “thấp nhất” tương ứng là giảm dần, điều này luôn luôn đúng. Như vậy, nếu ta bỏ đi đường thẳng không tiềm năng $y=4$, đồng thời sắp xếp các đường thẳng tiềm năng còn lại theo hệ số góc, thì với mỗi truy vấn, ta chỉ việc tìm kiếm nhị phân là có thể trả về kết quả.

Ở đây từ “bao lồi” thực ra chưa đúng lắm, trong trường hợp này (ví dụ như hình vẽ) thì có thể tạm coi là “một nửa trên của bao lồi” (phần tô màu xanh).

Thêm một đường thẳng

Như đã nói ở trên, nếu các đường thẳng tiềm năng được lọc ra và sắp xếp theo hệ số góc, ta có thể dễ dàng trả lời truy vấn trong $O(logN)$ sử dụng tìm kiếm nhị phân. Dưới đây tôi sẽ trình bày một thuật toán, trong đó ta lần lượt thêm các đường thẳng vào một cấu trúc dữ liệu rỗng, tính lại các đường thẳng tiềm năng, cuối cùng khi tất cả các đường thẳng đã được thêm vào thì cấu trúc dữ liệu sẽ hoàn chỉnh.

Giả sử ta có thể sắp xếp tất cả các đường thẳng giảm dần theo hệ số góc, thì việc còn lại chỉ là lọc ra những đường thẳng tiềm năng. Khi thêm một đường thẳng mới, một số đường thẳng có thể được bỏ đi khi mà chúng không còn tiềm năng nữa. Ta sẽ sử dụng một stack để chứa những đường thẳng tiềm năng, trong đó những đường thẳng vừa mới được thêm vào sẽ nằm ở đỉnh của stack. Khi thêm một đường thẳng mới, ta sẽ kiểm tra xem đường thẳng nằm ở đỉnh stack có còn tiềm năng nữa hay không. Nếu nó vẫn còn tiềm năng, ta chỉ việc đẩy thêm đường thẳng mới vào và tiếp tục. Nếu không, ta bỏ nó đi và lại tiếp tục lại quá trình cho đến khi đường thẳng ở đỉnh stack vẫn tiềm năng hoặc stack chỉ còn một đường thẳng.

Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để kiểm tra xem một đường thẳng có thể bỏ đi hay không. Gọi $l_1$, $l_2$, $l_3$ lần lượt là đường thẳng thứ hai, thứ nhất (ở đỉnh stack), và đường thẳng mới để thêm vào. Thì $l_2$ trở nên không tiềm năng nếu và chỉ nếu điểm cắt của $l_1$ và $l_3$ nằm ở bên trái (có hoành độ nhỏ hơn) điểm cắt của $l_1$ và $l_2$. Điều này là xảy ra khi $l_3$ có thể phủ hết khoảng mà trước đó $l_2$ là thấp nhất.

Thuật toán ở trên đúng nếu tập đường thẳng đôi một không song song, nếu không ta chỉ việc sửa đổi thuật toán sắp xếp để những đường thẳng tiềm năng hơn (có hằng số nhỏ hơn) ở sau những đường thẳng song song với nó.

Đánh giá độ phức tạp

Về mặt bộ nhớ, độ phức tạp thuật toán là $O(N)$, khi mà ta chỉ cần lưu trữ danh sách các đường thẳng đã được sắp xếp. Bước sắp xếp ban đầu có thể làm trong $O(NlogN)$. Khi duyệt qua các đường thẳng, mỗi một trong chúng được đẩy vào stack đúng một lần, và có thể bị pop ra không quá một lần. Như vậy bước dựng bao lồi này chỉ mất thời gian $O(N)$. Tóm lại toàn bộ thuật toán bao gồm cả phần sắp xếp mất thời gian $O(NlogN)$, nếu các đường thẳng đã được sắp xếp sẵn, thì thuật toán chạy trong thời gian tuyến tính.

Bài tập áp dụng

Phân nhóm (USACO)

Link: VOJ-GROUP

Đề bài

Cho $n \le 300 000$ cặp số $(x, y)$ $(1 \le x, y \le 1 000 000)$. Ta có thể nhóm một vài cặp số lại thành một nhóm. Giả sử một nhóm gồm các cặp số thứ $a_1, a_2, …, a_m$ thì chi phí cho nhóm này sẽ là $max(x_{a_1}, x_{a_2}, …, x_{a_m}) * max(y_{a_1}, y_{a_2}, …, y_{a_m})$.

Yêu cầu: tìm cách phân nhóm có tổng chi phí bé nhất.

Input

 • Dòng đầu tiên là số nguyên dương N.
 • N dòng tiếp theo dòng thứ i gồm hai số xi và yi.

Output

 • Gồm 1 số duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ

Input
4
100 1
15 15
20 5
1 100

Output
500
Giải thích: cách phân nhóm thích hợp là $(1)$, $(2, 3)$ và $(4)$.

Lời giải

Nhận xét 1

Nếu tồn tại hai cặp số $(x_1, y_1)$ và $(x_2, y_2)$ mà $x_1 \gt x_2$ và $y_1 \gt y_2$ thì ta nói cặp số $(x_2, y_2)$ là không tiềm năng, và có thể loại bỏ không cần quan tâm tới nó. Bởi vì ta có thể cho nó vào cùng nhóm với cặp đầu tiên mà không làm tồi đi kết quả.

Như vậy ta có thể sắp xếp lại các cặp số tăng dần theo $x$. Sau đó sử dụng stack để loại bỏ đi những cặp số không tiềm năng, cuối cùng còn lại một dãy các cặp với $x$ tăng dần và $y$ giảm dần. Từ đây ta chỉ cần giải bài toán cho dãy các cặp số này.

Nhận xét 2

Nếu ta có hai cặp số $(x_1, y_1)$ và $(x_2, y_2)$ thuộc cùng một nhóm, thì ta có thể thêm vào nhóm đấy các cặp số $(x, y)$ mà $x_1 \le x \le x_2$ và $y_1 \ge y \ge y_2$ mà không làm tồi đi kết quả. Như vậy có nhận xét: các nhóm được phân hoạch gồm các phần tử liên tiếp nhau.

Quy hoạch động

Với hai nhận xét trên, ta đã có thể có được thuật toán QHĐ đơn giản với độ phức tạp đa thức. Gọi $F(i)$ là chi phí nhỏ nhất để phân nhóm các phần tử có chỉ số không quá $i$. Công thức truy hồi:

$F(i) = min[F(j) + x_i * y_j]$ với $0 \le j \lt i$

Có thể cài đặt thuật toán trên với độ phức tạp $O(N^2)$, tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ tốt với giới hạn của đề bài.

Áp dụng bao lồi

Đặt $y_j=a$, $x_i=x$, và $F(j)=b$. Rõ ràng ta cần cực tiểu hóa một hàm bậc nhất $y=a*x+b$ bằng việc chọn $j$ hợp lí. Đồng thời trong bài toán này thì hệ số góc $a$ của các đường thẳng là giảm dần, như vậy có thể áp dụng trực tiếp convex hull trick. Để ý một tí là các truy vấn (các giá trị $x$) là tăng dần, nên ta không cần phải tìm kiếm nhị phân mà có thể tịnh tiến để tìm kết quả. Độ phức tạp cho phần QHĐ này là $O(N)$.

#include <bits/stdc++.h>
#define X first
#define Y second

const int N = 300005;

using namespace std;
typedef pair<long long, long long> Line;

int n;
pair<int, int> a[N];

long long eval(long long x, Line line) {
  return x * line.X + line.Y;
}

bool bad(Line d1, Line d2, Line d3) {
  return (d2.Y - d1.Y) * (d1.X - d3.X) >= (d3.Y - d1.Y) * (d1.X - d2.X);
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  int i;
  for (i = 1; i <= n; i++) scanf("%d %d", &a[i].X, &a[i].Y);
  sort(a + 1, a + 1 + n);
  vector<pair<int, int> > b;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    while (b.size() && b.back().Y < a[i].Y) b.pop_back();
    b.push_back(a[i]);
  }
  vector<Line> d; long long last = 0; Line new_line; int best = 0;
  for (i = 0; i < b.size(); i++) {
    new_line = Line(b[i].Y, last);
    while (d.size() >= 2 && bad(d[d.size() - 2], d[d.size() - 1], new_line)) {
      if (best >= d.size() - 1) best--; d.pop_back();
    }
    d.push_back(new_line);
    while (best + 1 < d.size() && 
	  eval(b[i].X, d[best]) >= eval(b[i].X, d[best + 1])) best++;
    last = intersectX(b[i].X, d[best]);
  }
  cout << last << endl;
  return 0;
}

Như vậy với một bài toán chỉ cần ta tìm ra công thức QHĐ mà có thể biểu diễn dưới dạng nhị thức bậc nhất, đồng thời hệ số góc có thể tăng/giảm dần, thì có thể áp dụng kỹ thuật trên để tối ưu. Dưới đây sẽ trình bày một bài toán khác để giúp các bạn hiểu rõ hơn.

HARBINGERS (CEOI 2009)

Đề bài

Ngày xửa ngày xưa, có $N$ trị trấn kiểu trung cỏ trong khu tự trị Moldavian. Các trhị trấn này được đánh số từ $1$ đến $N$. Thị trấn $1$ là thủ đô. Các thị trấn được nối với nhau bằng $N-1$ con đường hai chiểu, mỗi con đường có độ dài được đo bằng km. Có duy nhất một tuyến đường nối giữa hai điểm bất kỳ (đồ thị các con đường là hình cây). Mỗi thị trấn không phải trung tâm có một người truyền tin.

Khi một thị trấn bị tấn công, tình hình chiến sự cần được bảo về thủ đô càng sớm càng tốt. Mội thông điệp được truyền bằng các người truyền tin. Mỗi người truyền tin được đặc trưng bởi lượng thời gian khởi động và vận tốc không đổi sau khi xuất phát.

Thông điệp luôn được truyền trên con đường ngắn nhất đến trung tâm. Ban đầu, thông tin chiến sự được đưa cho người truyền tin tại thị trấn bị tấn công. Từ thị trấn đó người truyền tin sẽ đi theo con đường về gần thủ đô hơn. Khi đến một thị trấn mới vừa đến. Lưu ý rằng khi chuyển sang người truyền tin mới thì người này cần một lượng thời gian để khởi động rồi mới đi chuyển tin. Như vậy, thông điệp sẽ được chuyển bằng một số người truyền tin trước khi đến thử đô.

Hãy xác định thời gian ít nhất cần chuyển tin từ các thị trấn về thủ đô.

Input

 • Dòng đầu ghi số N.
 • $N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số $u$, $v$, và $d$ thể hiện một con đường nối từ $u$ đến $v$ với độ dài bằng $d$.
 • $N-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ $i$ gồm hai số $S_i$ và $V_i$ thể hiện thời gian cần để khởi động và số lượng phút để đi được $1$ km của người truyền tin ở thị trấn $i+1$.

Output

 • Ghi $N-1$ số trên một dòng. Số thứ $i$ thể hiện thời gian ít nhất cần truyền tin từ thành phố $i+1$ về thủ đô.

Ví dụ

Input
5
1 2 20
2 3 12
2 4 1
4 5 3
26 9
1 10
500 2
2 30

Output
206 321 542 328

Giới hạn

 • $3 \le N \le 100 000$
 • $0 \le S_i, V_i \le 10^9$
 • Độ dài mỗi con đường không vượt quá $10000$

Lời giải

Thuật toán QHĐ

Gọi $F(i)$ là thời gian ít nhất để truyền tin từ thành phố thứ $i$ đến thủ đô, ta có công thức truy hồi:

$F(i) = min[ F(j) + dist(j, i) * V_i + S_i ]$

với $j$ là một nút trên đường từ thành phố $i$ đến thành phố $1$. Trong đó $dist(j, i)$ là khoảng cách giữa 2 thành phố $i$ và $j$, có thể tính trong $O(1)$ sử dụng mảng cộng dồn $D[]$ với $D[i]$ là khoảng cách từ thành phố $i$ tới thủ đô. Thuật toán này có thể dễ dàng cài đặt với độ phức tạp là $O(N^2)$.

Áp dụng bao lồi

Công thức truy hồi có thể viết lại thành

$F(i) = min[ F(j) - D_j * V_i + D_i * V_i + S_i ]$

Khi ta tính $F(i)$, thì giá trị $D_i*V_i + S_i$ là hằng số với mọi $j$, vì vậy

$F(i) = min[ F(j) - D_j * V_i ] + D_i * V_i + S_i$

Có thể thấy rằng ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm bậc nhất $y = -D_j*x + F(j)$ <dạng $y = ax + b$>. Với trường hợp cây là đường thẳng, ta có thể trực tiếp kỹ thuật đã trình bày ở phần trước. Trong trường hợp tổng quát, ta cần một cấu trúc dữ liệu cho phép xử lí hai thao tác:

 • Khi DFS xuống một nút con, ta cần thêm một đường thẳng.
 • Khi quá trình DFS tính $F[]$ cho gốc cây con đã hoàn tất, ta cần xóa một đường thẳng, trả cấu trúc dữ liệu về trạng thái ban đầu.

Các thao tác này có thể được thực hiện hiệu quả trong $O(logN)$. Cụ thể ta sẽ biểu diễn stack bằng một mảng cũng một biến $size$ (kích thước stack). Khi thêm một đường thẳng vào, ta sẽ tìm kiếm nhị phân vị trí mới của nó, rồi chỉnh sửa biến $size$ cho phù hợp, chú ý là sẽ có tối đa một đường thẳng bị ghi đè, nên ta chỉ cần lưu lại nó. Khi cần trả về trạng thái ban đầu, ta chỉ cần chỉnh sửa lại biến $size$ đồng thời ghi lại đường thẳng đã bị ghi đè trước đó. Để quản lí lịch sử các thao tác ta sử dụng một $vector$ lưu lại chúng. Độ phức tạp cho toàn bộ thuật toán là $O(NlogN)$.

#include <bits/stdc++.h>
#define X first
#define Y second

const int N = 100005;
const long long INF = (long long)1e18;

using namespace std;

typedef pair<int, int> Line;

struct operation {
  int pos, top;
  Line overwrite;
  operation(int _p, int _t, Line _o) {
    pos = _p; top = _t; overwrite = _o;
  }
};
vector<operation> undoLst;
Line lines[N];
int n, top;

long long eval(Line line, long long x) {return line.X * x + line.Y;}
bool bad(Line a, Line b, Line c)
  {return (double)(b.Y - a.Y) / (a.X - b.X) >= (double)(c.Y - a.Y) / (a.X - c.X);}

long long getMin(long long coord) {
  int l = 0, r = top - 1; long long ans = eval(lines[l], coord);
  while (l < r) {
    int mid = l + r >> 1;
    long long x = eval(lines[mid], coord);
    long long y = eval(lines[mid + 1], coord);
    if (x > y) l = mid + 1; else r = mid;
    ans = min(ans, min(x, y));
  }
  return ans;
}

bool insertLine(Line newLine) {
  int l = 1, r = top - 1, k = top;
  while (l <= r) {
    int mid = l + r >> 1;
    if (bad(lines[mid - 1], lines[mid], newLine)) {
      k = mid; r = mid - 1;
    }
    else l = mid + 1;
  }
  undoLst.push_back(operation(k, top, lines[k]));
  top = k + 1;
  lines[k] = newLine;
  return 1;
}

void undo() {
  operation ope = undoLst.back(); undoLst.pop_back();
  top = ope.top; lines[ope.pos] = ope.overwrite;
}

long long f[N], S[N], V[N], d[N];
vector<Line> a[N];

void dfs(int u, int par) {
  if (u > 1)
    f[u] = getMin(V[u]) + S[u] + V[u] * d[u];
  insertLine(make_pair(-d[u], f[u]));
  for (vector<Line>::iterator it = a[u].begin(); it != a[u].end(); ++it) {
    int v = it->X;
    int uv = it->Y;
    if (v == par) continue;
    d[v] = d[u] + uv;
    dfs(v, u);
  }
  undo();
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  cin >> n;
  int u, v, c;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    cin >> u >> v >> c;
    a[u].push_back(make_pair(v, c));
    a[v].push_back(make_pair(u, c));
  }
  for (int i = 2; i <= n; ++i) cin >> S[i] >> V[i];
  dfs(1, 0);
  for (int i = 2; i <= n; ++i) cout << f[i] << ' ';
  return 0;
}

Bài luyện tập

4. Tối ưu bằng stack

Các tính chất của stack cho phép ta xây dựng một số kỹ thuật để tối ưu thuật toán.

Bài tập ví dụ

BLOCKS - IZHO 2014

Đề bài

Cho dãy số nguyên dương $a[1], a[2], …, a[N]$. Xét các chia dãy số $a$ thành $K$ nhóm sao cho mỗi nhóm chứa một đoạn liên tiếp các phần tử của $a$. Gọi trọng số của một cách chia là tổng các phần tử lớn nhất của mỗi nhóm.

Yêu cầu

Tìm cách chia dãy số thành $K$ nhóm sao cho trọng số của cách chia là nhỏ nhất.

Input

 • Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $N$ và $K$ ($K \le N$)
 • Dòng 2 gồm $N$ số nguyên dương $a[1], a[2], …, a[N]$

Output

 • Gồm một số nguyên duy nhất là trọng số tìm được

Ví dụ

Input
5 1
1 2 3 4 5
Output
5

Input
5 2
1 2 3 4 5
Output
6

Giới hạn

 • $1 \le N \le 100000$
 • $1 \le K \le 100$
 • $a[i] \le 1000000$

Lời giải

Thuật toán QHĐ cơ sở

Gọi $F(i, j)$ là tổng trọng số nhỏ nhất để chia $j$ số đầu tiên của dãy thành $i$ nhóm. Công thức truy hồi là $F(i, j) = min[F(i-1, j’) + max(a[j’+1 .. j])]$ với $j’<j$.

Công thức QHĐ này có thể giải trong $O(N^2 * K)$, tuy nhiên như vậy cũng chưa đạt yêu cầu.

Nâng cấp thuật toán

Ta thấy rằng chi phí chuyển trạng thái của công thức QHĐ trên đang là $O(N)$, ta có thể tập trung để tối ưu hóa điểm này.

Với mỗi vị trí $i$, ta gọi $L[i]$ là vị trí $j < i$ lớn nhất thỏa mãn $a[j] > a[i]$. Như vậy trong công thức chuyển trạng thái trên, ta không cần phải for $j’ < L[i]$ vì khi đó ta chuyển trực tiếp $F(i, j) = F(i, L[j])$.

Giờ ta chỉ cần quan tâm tới các $j’$ thuộc đoạn $[L[j], j)$. Lúc này $max(a[j’+1..j) = a[j]$, nên ta chỉ cần tìm $min(F(i-1, j’))$. Đây là bài toán truy vấn đoạn có thể giải trong $O(logN)$ mỗi truy vấn. Độ phức tạp bài toán đến đây là $O(NKlogN)$.

Ta vẫn có thể tối ưu hơn nữa bằng cách sử dụng stack để hỗ trợ xử lí các truy vấn. Ta duy trì môt stack, mỗi phần tử chứa hai tham số là $minF$ và $index$. Stack luôn chứa các $a[index]$ giảm dần, còn $minF$ được cập nhật lại để chứa $minF$ trong đoạn $[L[index]..index-1]$.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 5;
const int K = 105;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

int a[N];
int L[N], minF[N];
int dp[K][N];
int n, k;

int main() {
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
  dp[1][0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) dp[1][i] = max(dp[1][i - 1], a[i]);
  for (int i = 2; i <= k; ++i) {
    stack<pair<int, int> > S;
    for (int j = i; j <= n; ++j) {
      int minF = dp[i - 1][j - 1];
      while (!S.empty() && a[S.top().second] <= a[j]) {
        minF = min(minF, S.top().first);
        S.pop();
      }
      dp[i][j] = min(dp[i][S.empty() ? 0 : S.top().second], minF + a[j]);
      S.push(make_pair(minF, j));
    }
  }
  cout << dp[k][n] << endl;
  return 0;
}

Ở bài này ta cũng có thể thay thế stack hoàn toàn bằng cấu trúc dữ liệu Left-Right:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 5;
const int K = 105;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

int a[N], L[N], minF[N];
int dp[K][N];
int n, k;

int main() {
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
  dp[1][0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) dp[1][i] = max(dp[1][i - 1], a[i]);
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (L[i] = i - 1; L[i] && a[L[i]] <= a[i]; ) L[i] = L[L[i]];
  for (int i = 2; i <= k; ++i) {
    minF[i - 1] = INF;
    for (int j = i; j <= n; ++j) {
      minF[j] = dp[i - 1][j - 1];
      for (int t = j - 1; t > L[j]; t = L[t])
        minF[j] = min(minF[j], minF[t]);
      dp[i][j] = min(dp[i][L[j]], minF[j] + a[j]);
    }
  }
  cout << dp[k][n] << endl;
  return 0;
}

Đốn cây (Đề thi HSG quốc gia năm 2016)

Đề bài

Hùng đang làm việc trong Công ty cao su X. Công ty có rừng cao su rất rộng, với những hàng cây cao su trồng cách đều thẳng tắp. Theo định kỳ, người ta thường phải chặt hạ cả hàng cây cao su đã hết hạn khai thác để trồng thay thế bằng hàng cây mới. Hùng phát hiện ra một bài toán tin học liên quan đến vấn đề này: Một nhóm công nhân được giao nhiệm vụ chặt hạ hàng cây gồm $N$ cây được trồng dọc theo một đường thẳng với khoảng cách cố định giữa hai cây liên tiếp. Nếu các công nhân cưa đổ một cây, họ có thể cho nó đổ về phía bên trái hoặc bên phải dọc theo hàng cây. Một cây khi đổ có thể lật đổ cây khác bị nó rơi vào và có thể làm đổ nhiều cây khác, theo hiệu ứng lan truyền domino. Sau khi khảo sát kỹ, Hùng đã mô tả được hiệu ứng lan truyền domino như sau: Giả sử các cây trên hàng cây được đánh số từ $1$ đến $N$, từ trái qua phải và chiều cao của cây $i$ là $h_i$ ($1 \le i \le N$)

 • Nếu cây $i$ đổ về bên trái thì tất cả các cây $j$ với $i - h_i < j < i$ cũng sẽ đổ;
 • Nếu cây $i$ đổ về bên phải thì tất cả các cây $j$ với $i < j < i + h_i$ cũng sẽ đổ;
 • Mỗi cây chỉ đổ một lần về bên trái hoặc bên phải.

Do đó bài toán đặt ra đối với Hùng là: Xác định số lượng nhỏ nhất các cây mà các công nhân cần cưa đổ đảm bảo hạ đổ toàn bộ hàng cây.

Yêu cầu: Giúp Hùng giải quyết bài toán đặt ra.

Dữ liệu

 • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương $N$;
 • Dòng thứ hai chứa $N$ số nguyên dương $h_1, h_2, …, h_n$ được ghi cách nhau bởi dấu cách, mỗi số không vượt quá $10^6$.

Kết quả

 • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương $k$ là số lượng cây mà các công nhân cần cưa đổ;
 • Dòng thứ hai ghi dãy số nguyên $c_1, c_2, …, c_k$ trong đó $|c_j|$ ($1 \le j \le k$) là dãy chỉ số của các cây theo thứ tự các công nhân phải lần lượt cưa đổ, $c_j$ là số dương nếu cây cần cho đổ về bên phải và là số âm nếu cây cần cho đổ về bên trái.

Nếu có nhiều cách thì chỉ cần đưa ra một cách tùy ý.

Ví dụ

INPUT
5
1 2 3 1 1

OUTPUT
2
3 -2

Chú ý: Còn một cách đốn cây khác: Cưa hai cây $1$ và $2$ và đều cho đổ về bên phải.

Ràng buộc

 • Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $1 \le N \le 10000$.
 • Có 40% số test khác ứng với 40% số điểm của bài có $1 \le N \le 100000$.
 • Có 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài có $1 \le N \le 4000000$.

Lời giải

Bước 1: Chuẩn bị

Ta sẽ xây dựng hai mảng $L[]$ và $R[]$, trong đó $L[i]$ là vị trí $j$ nhỏ nhất mà bị cây $i$ làm đổ nếu đẩy về bên trái, tương tự với $R$.

$L[i] = min[ i, min(L[j]) với i-h[i] < j < i ]$

Để tính $L[]$ ta duy trì một $stack$ chứa các chỉ số tăng dần. Trước khi thêm một cây $i$ mới vào, các cây bị nó trực tiếp làm đổ sẽ bị $pop$ ra, đồng thời ta cập nhật $L[i]$.

Bước 2: Quy hoạch động

Gọi $F(i)$ là số cây cần phải đổ nhỏ nhất để các cây có chỉ số $1..i$ đều đổ.

Để tính $F(i)$ cần xét 2 trường hợp:

 • Nếu ta đẩy cây $i$ qua trái: $F(i) = min[ F(j-1) + 1 ]$ với $L[i] \le j \le i$ $(1)$
 • Nếu cây $i$ bị đẩy qua phải bởi cây $j$ $F(i) = min[ F(j-1) + 1 ]$ với $1 \le j \le i$ và $R[j] \ge i$ $(2)$

Có thể dễ dàng tính các $F[]$ trong $O(N^2)$. Có thể dùng các cấu trúc dữ liệu quản lí đoạn để giảm xuống $O(NlogN)$.

Ta có thể sử dụng $stack$ để giảm độ phức tạp xuống $O(N)$.

Để xử lí $(1)$ ta có thể sử dụng kỹ thuật tương tự như bài BLOCK đã trình bày, tuy nhiên ta có thể đánh giá để cài đặt được ngắn gọn hơn:

$F[L[i]-1] = min[ F(j-1) + 1 ]$ với $L[i] \le j \le i$ (phần chứng minh xin dành lại cho độc giả)

Để xử lí $(2)$ ta sẽ sử dụng một $stack$ để lưu các vị trí có $R[]$ giảm dần, đồng thời luôn duy trì sao cho giá trị ở $top$ của $stack$ luôn là tốt nhất. Chú ý là với $j < i$ và $R[j] \ge i$ thì $R[j] \ge R[i]$. Như vậy nếu tại mỗi bước ta $pop$ các vị trí $j$ có $R[j] < i$ ra khỏi $stack$, thì sẽ luôn duy trì được tính chất của $stack$ vì lúc này đảm bảo được $R[i]$ là nhỏ hơn các $R[]$ đang ở trong $stack$, đồng thời nếu $F(i-1)$ không tốt bằng giá trị ở đầu $stack$ thì ta sẽ không đẩy $i$ vào (để đảm bảo giá trị ở $top$ luôn là tốt nhất).

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int N = 4e6 + 6;

int n;
int a[N];
int L[N], R[N];
int dp[N], trace[N];

void initialize() {
  vector<int> S;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    L[i] = i;
    while (!S.empty() && S.back() > i - a[i])
	  L[i] = min(L[i], L[S.back()]), S.pop_back();
    S.push_back(i);
  }
  S.clear();
  for (int i = n; i >= 1; --i) {
    R[i] = i;
    while (!S.empty() && S.back() < i + a[i])
	  R[i] = max(R[i], R[S.back()]), S.pop_back();
    S.push_back(i);
  }
}

void solve() {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) dp[i] = i, trace[i] = -i;
  vector<int> S;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (dp[i] > dp[L[i] - 1] + 1) dp[i] = dp[L[i] - 1] + 1, trace[i] = -(L[i]);
    while (!S.empty() && R[S.back()] < i) S.pop_back();
    if (!S.empty() && dp[i] > dp[S.back() - 1] + 1) {
      dp[i] = dp[S.back() - 1] + 1;
      trace[i] = S.back();
    }
    if (S.empty() || (dp[S.back() - 1] > dp[i - 1])) S.push_back(i);
  }
  cout << dp[n] << endl;
  for (int i = n; i; i = abs(trace[i]) - 1)
	cout << (trace[i] < 0 ? -i : trace[i]) << ' ';
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  initialize();
  solve();
  return 0;
}

5. Quản lí đồ thị hàm quy hoạch động (Slope Trick)

Ở phần này ta hãy xem xét một bài toán cụ thể về ý tưởng quan sát đồ thị của hàm QHĐ để tối ưu độ phức tạp.

Bài tập ví dụ

Biến đổi dãy số

Link: Codeforces

Đề bài

Cho dãy số $N$ phần tử. Mỗi phép biến đổi có thể tăng/giảm một phần tử bất kỳ của dãy 1 đơn vị. Hãy tìm số phép biến đổi ít nhất để dãy trở thành dãy tăng.

Input

 • Dòng đầu tiên là số tự nhiên $N$. Dòng tiếp theo là $N$ số nguyên $A[1..N]$

Output

 • Một dòng duy nhất chứa số phép biến đổi ít nhất.

Giới hạn

 • $N \le 100 000$
 • $1 \le A[i] \le 1 000 000 000$

Lời giải

Trước hết ta gán $A[i] = A[i] - i$ với mọi $i$. Bài toán trở thành biến đổi để dãy trở thành dãy không giảm.

Thuật toán QHĐ cơ sở

Đặt $F(i, j) = $ số phép biến đổi ít nhất để biến đổi dãy $A[1..i]$ thành dãy không giảm sao cho $A[i] \le j$. Ta có:

 • $F(i, j) = |A[i] - j|$ với $i = 1$
 • $F(i, j) = min(F(i - 1, j) + |A[i] - j|)$ với $i > 1$

Kết hợp với nhận xét: Luôn tồn tại dãy cuối cùng với số phép biến đổi tối ưu mà chỉ chứa các giá trị có trong dãy ban đầu. Ta có thể giải công thức QHĐ này với độ phức tạp $O(N^2)$

Quan sát đồ thị của hàm QHĐ

Ở đây $F_i(j)$ là một hàm theo biến $j$. Nhận xét rằng hàm số này không tăng, tức là nó có độ dốc âm tại mọi điểm (ở đây ta coi $F_i(j+1) - F_i(j)$ là “độ dốc” tại điểm $j$). Để quản lí hàm số này, ta sẽ lưu lại tập hợp $S$ những điểm mà tại đó độ dốc của hàm thay đổi, chú ý là nếu độ dốc tại $x$ so với độ dốc tại $x-1$ khác nhau bao nhiêu thì ta lưu lại $x$ bấy nhiêu lần.

Gọi $Opt(i)$ là vị trí $x$ nhỏ nhất mà tại đó $F_i(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất, tức là từ $x$ thì độ dốc của $F_i$ bằng $0$. Vậy $F_n(Opt(n))$ là đáp án của bài toán.

Hãy cố gắng phác họa hàm $F$ trên giấy để có thể dễ dàng hình dung phần còn lại của lời giải.

Để cập nhật lại tập hợp $S_i$ thành $S_{i+1}$ ta quan tâm tới 2 trường hợp sau:

 • $Opt(i-1) \le a[i]$: Trường hợp này, dễ thấy dộ dốc của hàm số của tất cả những điểm nhỏ hơn $a[i]$ sẽ giảm đi $1$ (bởi vì phần này của hàm số được cộng thêm bởi một hàm bậc nhất có độ dốc là $-1$). Đồng thời $Opt(i) = a[i]$.
 • $Opt(i-1) > a[i]$: Trường hợp này ta cần đẩy $a[i]$ vào tập hợp $S$ hai lần. Bởi phần hàm số bên trái $a[i]$ sẽ có độ dốc giảm đi $1$, trong khi phần từ $a[i]$ đến $Opt(i-1)$ có độ dốc tăng thêm $1$. Để ý là $Opt(i-1)$ không còn là điểm đầu tiên mà từ đó hàm $F$ đạt cực tiểu nữa, ta xóa $Opt(i-1)$ khỏi tập hợp $S$.

Các thao tác chèn xóa và lấy $max$ của tập hợp có thể dễ dàng cài đặt bằng std::multiset trong C++, hay sử dụng Binary Heap nếu code Pascal.

Như vậy độ phức tạp của lời giải trên là $O(NlogN)$.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {
  int n; cin >> n;
  multiset<int> slope_changing_points;
  long long answer = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int Ai; cin >> Ai;
    Ai -= i;
    slope_changing_points.insert(Ai);
    if (i == 1) continue;
    int opt = *slope_changing_points.rbegin();
    if (Ai < opt) {
      slope_changing_points.erase(--slope_changing_points.end());
      slope_changing_points.insert(Ai);
      answer += opt - Ai;
    }
  }
  cout << answer << endl;
  return 0;
}

Đào vàng

Link: Topcoder SRM 610 Div1.Level3

Đề bài

Mỏ vàng là có thể được coi là một lưới gồm $(M+1)*(N+1)$ ô vuông. Các hàng được đánh số từ $0$ đến $N$, các cột được đánh số từ $0$ đến $M$.

Bạn có thể làm việc ở mỏ vàng một vài ngày. Bạn có thể chọn vị trí để đào trong ngày đầu tiên (ngày $0$). Trong những ngày tiếp theo, bạn có thể giữ nguyên vị trí, hoặc di chuyển đến một ô vuông khác nằm trong giới hạn được mô tả sau đây.

Khi vàng được tìm thấy ở một ô bất kỳ nào đấy, bạn sẽ nhận được lợi nhuận. Tiền lời được tính bằng $N+M$ trừ đi khoảng cách Manhattan từ ô bạn đang đứng đến ô mà vàng được tìm thấy. Cụ thể nếu vàng được tìm thấy ở ô $(a, b)$, và bạn đang đứng ở ô $(c, d)$, tiền lời bạn nhận được là $N+M - |a-c| - |b-d|$, trong đó kí hiệu $||$ biểu thị giá trị tuyệt đối.

Bạn được cho hai số nguyên $N$ và $M$, hai mảng số nguyên $event_i$ và $event_j$. Với mỗi số $k$ hợp lệ, có một mỏ vàng xuất hiện vào ngày thứ $k$, ở ô $(event_i[k], event_j[k])$.

Cuối cùng bạn có 2 mảng số nguyên $event_{di}$ và $event_{dj}$. Số phần tử của hai mảng này ít hơn số phần tử của hai mảng trên 1 đơn vị. Hai mảng này thể hiện giới hạn của việc di chuyển của bạn trong ngày. Cụ thể, với mỗi $k$, giữa ngày $k$ và $k+1$, bạn đang ở ô $(a, b)$ và chỉ đi được đến ô $(c, d)$ nếu $|a-c| \le event_{di}[k]$ và $|b-d| \le event_{dj}[k]$.

Hãy xác định tổng lợi nhuận cực đại bạn có thể kiếm được nếu lựa chọn tối ưu làm việc tại ô nào trong mỗi ngày.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên $N$ và $M$.
 • Dòng thứ 2 chứa số ngày mà bạn có thể làm việc $K$.
 • Dòng thứ 3 chứa $K$ số nguyên mô tả mảng $event_i$.
 • Dòng thứ 4 chứa $K$ số nguyên mô tả mảng $event_j$.

Nếu $K>1$

 • Dòng thứ 5 chứa $K-1$ số nguyên mô tả mảng $event_{di}$.
 • Dòng cuối cùng chứa $K-1$ số nguyên mô tả mảng $event_{dj}$.

Output

Một số nguyên duy nhất chứa số tiền lớn nhất mà bạn có thể kiếm được.

Giới hạn

 • $1 \le N, M \le 1 000 000$
 • $1 \le K \le 1 000$

Ví dụ

Input
3 3
1
1
1
Output
6

Vàng tìm được ở ô (1, 1). Chiến lược tốt nhất là làm việc tại đó. 


Input
3 3
2
0 2
0 2
1
1
Output
10

Vàng sẽ được phát hiện ở ô (0, 0) hôm nay và ô (2, 2) vào ngày mai. Chiến lược là ở ô (0, 0) hôm nay và ở ô (1, 1) vào ngày mai. Lợi nhuận sẽ là 6 + 4 = 10.


Input
4 2
3
1 4 4
1 2 0
1 1
1 1
Output
15

Input
6 6
6
0 2 1 5 6 4
4 3 1 6 2 0
2 3 1 5 6
2 4 0 5 1
Output
63

Lời giải

Trước hết ta tóm tắt lại đề bài. Có $K$ ngày ứng với $K$ sự kiện. Mỗi ngày vàng được tìm thấy ở các ô được mô tả qua hai mảng $event_i[]$ và $event_j[]$. Ngày đầu tiên bạn có thể đứng ở vị trí bất kỳ, nhưng từ ngày thứ hai chỉ có thể di chuyển đến một số ô trong khoảng xác định qua hai mảng $event_{di}[]$ và $event_{dj}[]$.

Hàm mục tiêu là $N+M-|e_i-x|-|e_j-y|$, trong đó $(e_i, e_j)$ là vị trí xuất hiện vàng, còn giới hạn di chuyển là $d_i$ theo chiều dọc và $d_j$ theo chiều ngang. Như vậy lời giải của bài toán là độc lập đối với chiều tọa độ. Chỉ cần xem $N-|e_i-x|$ và $M-|e_j-y|$ là các thành phần độc lập của hàm mục tiêu.

Bài toán hai chiều giờ trở thành hai bài toán một chiều: Có $N+1$ điểm $x[] = 0..N$; ở bước đầu tiên ta có thể chọn xuất phát ở điểm bất kỳ, sau sự kiện $i$ và bạn ở vị trí $e_i$, bạn kiếm được $N-|e_i-x|$ và có quyền tăng/giảm $x$ một lượng tối đa là $d_i$, nhưng không được ra ngoài đoạn $[0..N]$. Nếu ta giải được bài toán này, ta hoàn toàn có thể giải tương tự bài toán đối với trục $y$.

Thuật toán quy hoạch động cơ sở

Gọi $F(i, x)$ là số tiền lời nhiều nhất có thể có nếu hiện tại đang bắt đầu lượt thứ $i$ và đang đứng ở tọa độ $x$.

Nếu $i=K$, $F(i, x) = 0$.

Với $i<K$, ta sẽ lời thêm $N-|e_i-x|$, và cần phải quyết định xem tiếp theo sẽ đi tới ô nào. Cần chọn một giá trị $x’$ thỏa mãn $0 \le x’ \le N$ và $|x-x’| \le d_i$, đồng thời giá trị $F(i+1, x’)$ là lớn nhất. Khi đó $F(i, x) = N-|e_i-x| + F(i+1, x’)$.

Độ phức tạp của thuật toán nếu cài đặt thông thường là $O(NNK)$, có thể tối ưu thành $O(NK)$ sử dụng deque nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu với giới hạn đề bài.

Đồ thị của hàm QHĐ

Ta có thể coi hàm QHĐ $F(i, x)$ ở trên là một hàm $f_i(x)$ nhận $x$ là biến. Xét đồ thị của hàm số này. Dễ thấy $f_k(x) = F(K, x) = 0$, đồ thị của hàm số này là một đường thẳng.

Xét hàm số $f_{k-1}(x) = N - |e_k-1 – x|$. Đồ thị của nó sẽ có dạng:

Vấn đề trở nên phức tạp hơn với hàm $f_{k-2}$. Đặt $g_{k-1}(x) = max(f_{k-1}(x’))$ với $|x’ – x| \le d_{k-2}$. Đồ thị của hàm số này có dạng tương tự như đồ thị của hàm số $f_{k-1}(x)$:

Ta cộng thêm $N-|e_{k-2} – x|$ vào hàm $g_{k-1}(x)$, ta sẽ được đồ thị dạng:

Tương tự như vậy, ý tưởng ở đây là ta sẽ duy trì đồ thị của các hàm số $f_i(x)$ với $i$ từ $k$ về $0$. Để làm được điều này ta cần phải thực hiện một vài thao tác:

 • Tịnh tiến về hai phía: Để tìm được hàm $f(x)$ thì trước hết cần xây dựng được hàm $g(x) = max(f_i(x’) : |x’ – x| \le d)$. Ta chỉ cần tìm được đỉnh của hàm số, rồi tịnh tiến cả hai phía trái phải của hàm thêm một khoảng $d$.

 • Tịnh tiến theo trục tung: Ta biểu diễn hàm số bằng danh sách các đỉnh của đường gấp khúc thì thao tác này có thể dễ dàng thực hiện.

Cuối cùng ta chỉ cần chứng minh hàm $f(x)$ luôn là hàm lõm thì cách làm trên là đúng. Ban đầu hàm số chỉ là một đường thằng $y=0$, sau đó ta thực hiện hai thao tác tịnh tiến về hai phía $(1)$ và tịnh tiến theo trục tung $(2)$. Trong đó $(1)$ chỉ thực hiện được với hàm lõm, và sau thao tác này thì hàm số vẫn là hàm lõm. Với $(2)$ thì ta cộng thêm một hàm lõm (hàm $N-|e_i-x|$), mà ta có định lý tổng hai hàm lõm cũng là hàm lõm, nên thao tác này cũng vẫn đảm bảo $f(x)$ là hàm lõm.

Độ phức tạp của thuật toán

Ta biểu diễn đồ thị của hàm số bằng danh sách các điểm, sau mỗi thao tác thì số định của đường gấp khúc tăng thêm tối đa là $1$, nên số đỉnh này là một đại lượng $O(K)$. Như vậy độ phức tạp của toàn bộ thuật toán là $O(K^2)$.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int INF = 2e9;

void maximize(int &a, int b) {
  if (a < b) a = b;
}

struct Point {
  long long x, y;
  Point(long long x, long long y): x(x), y(y) {}
  bool operator < (const Point &o) const {
    return x < o.x;
  }
};

vector<Point> H;

void incConst(int delta) {
  for (int i = 0; i < H.size(); ++i) H[i].y += delta;
}

void expand(int delta) {
  int L = 0, R = 0;
  for (int i = 1; i < H.size(); ++i) {
    if (H[i].y > H[L].y) {
      L = R = i;
    } else if (H[i].y == H[L].y) {
      R = i;
    }
  }
  if (L == R) {
    H.insert(H.begin() + L + 1, H[L]);
    ++R;
  }
  for (int i = 0; i <= L; ++i) H[i].x -= delta;
  for (int i = R; i < H.size(); ++i) H[i].x += delta;
}

int calc(Point P, Point Q, int x) {
  if (P.y == Q.y) return P.y;
  int diff = P.y - Q.y;
  long long y = min(P.y, Q.y);
  long long L = x - P.x;
  long long R = Q.x - x;
  if (L == 0) return P.y;
  if (R == 0) return Q.y;
  if (diff < 0)
    y -= L * diff / (L + R);
  else
    y += R * diff / (L + R);
  return y;
}

int eval(int x) {
  for (int i = 0; i + 1 < H.size(); ++i) if (H[i].x <= x && x <= H[i + 1].x)
    return calc(H[i], H[i + 1], x);
}

void mergeHull(int v) {
  //merge with y = -abs(x - v)
  int exist = -1;
  for (int i = 0; i < H.size(); ++i) if (H[i].x == v) {
    exist = i;
    break;
  }
  if (exist == -1) {
    H.push_back(Point(v, eval(v)));
    sort(H.begin(), H.end());
  }
  for (int i = 0; i < H.size(); ++i) H[i].y -= abs(H[i].x - v);
}

int solve(int len, vector<int> pos, vector<int> range) {
  H.clear();
  int n = pos.size();
  H.push_back(Point(0, len - pos[0]));
  if (pos[0] != 0) H.push_back(Point(pos[0], len));
  if (pos[0] != len) H.push_back(Point(len, len - abs(pos[0] - len)));
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    expand(range[i - 1]);
    mergeHull(pos[i]);
    incConst(len);
  }
  int ans = 0;
  int last = 0;
  for (int x = 0; x <= len; ++x) {
    while (last < H.size() && H[last].x <= x) ++last;
    if (last == H.size()) --last;
    ans = max(ans, calc(H[last - 1], H[last], x));
  }
  return ans;
}

int getMaximumGold(int N, int M, vector<int> event_i, vector<int> event_j, vector<int> event_di, vector<int> event_dj) {
  return solve(N, event_i, event_di) + solve(M, event_j, event_dj);
}

int main() {
  int N, M, D;
  cin >> N >> M >> D;
  vector<int> event_i(D), event_j(D), event_di(D - 1), event_dj(D - 1);
  for (int i = 0; i < D; ++i) cin >> event_i[i];
  for (int i = 0; i < D; ++i) cin >> event_j[i];
  for (int i = 0; i < D - 1; ++i) cin >> event_di[i];
  for (int i = 0; i < D - 1; ++i) cin >> event_dj[i];
  cout << getMaximumGold(N, M, event_i, event_j, event_di, event_dj) << endl;
}