Mảng hậu tố (Suffix Array)

Mảng hậu tố (Suffix Array)

Mảng Hậu Tố là một CTDL giúp sort các hậu tố theo thứ tự từ điển.

Mảng này chứa các số nguyên, khởi đầu của các hậu tố.

Có 2 cách để xây dựng một mảng hậu tố:

 1. Thuật toán không xác định: Sử dụng thuật toán Rabin-Karp và kiểm tra nếu một hậu tố có thứ tự từ điển nhỏ hơn một hậu tố khác,tìm mảng tiền tố chung lớn nhất (LCP), sau đó sử dụng Tìm Kiếm Nhị Phânhàm băm (Hash) và kiểm tra ký tự tiếp theo sau LCP của chúng.

Code C++:


namespace HashSuffixArray {

  const int MAXN = 1 << 21;

  typedef unsigned long long hash;
  const hash BASE = 137;

  int N;
  char * S;
  int sa[MAXN];
  hash h[MAXN], hPow[MAXN];

  #define getHash(lo, size) (h[lo] - h[(lo) + (size)] * hPow[size])

  inline bool sufCmp(int i, int j)
  {
    int lo = 1, hi = min(N - i, N - j);
    while (lo <= hi)
    {
      int mid = (lo + hi) >> 1;
      if (getHash(i, mid) == getHash(j, mid))
        lo = mid + 1;
      else
        hi = mid - 1;
    }
    return S[i + hi] < S[j + hi];
  }

  void buildSA()
  {
    N = strlen(S);
    hPow[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= N; ++i)
      hPow[i] = hPow[i - 1] * BASE;
    h[N] = 0;
    for (int i = N - 1; i >= 0; --i)
      h[i] = h[i + 1] * BASE + S[i], sa[i] = i;

    stable_sort(sa, sa + N, sufCmp);
  }

} // end namespace HashSuffixArray
 1. Thuật toán xác định: Sort log(Độ dài lớn nhất) bước, với bước thứ i (tính từ 0), sort chúng theo $2^i$ ký tự đầu tiên và đưa hậu tố có cùng tiền tố với $2^{i}$ ký tự vào cùng một bucket.

Code:


/*
Suffix array O(n lg^2 n)
LCP table O(n)
*/
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>

using namespace std;

#define REP(i, n) for (int i = 0; i < (int)(n); ++i)

namespace SuffixArray
{
  const int MAXN = 1 << 21;
  char * S;
  int N, gap;
  int sa[MAXN], pos[MAXN], tmp[MAXN], lcp[MAXN];

  bool sufCmp(int i, int j)
  {
    if (pos[i] != pos[j])
      return pos[i] < pos[j];
    i += gap;
    j += gap;
    return (i < N && j < N) ? pos[i] < pos[j] : i > j;
  }

  void buildSA()
  {
    N = strlen(S);
    REP(i, N) sa[i] = i, pos[i] = S[i];
    for (gap = 1;; gap *= 2)
    {
      sort(sa, sa + N, sufCmp);
      REP(i, N - 1) tmp[i + 1] = tmp[i] + sufCmp(sa[i], sa[i + 1]);
      REP(i, N) pos[sa[i]] = tmp[i];
      if (tmp[N - 1] == N - 1) break;
    }
  }

  void buildLCP()
  {
    for (int i = 0, k = 0; i < N; ++i) if (pos[i] != N - 1)
    {
      for (int j = sa[pos[i] + 1]; S[i + k] == S[j + k];)
      ++k;
      lcp[pos[i]] = k;
      if (k)--k;
    }
  }
} // end namespace SuffixArray

Source: mukel

Tài liệu tham khảo: