vigroh_9

vigroh 9

Đóng góp: 2

Ngày sinh: 11/10/1994

Đăng ký: 24/11/2015

Lần đăng nhập cuối: 16/05/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Bài E - 2014-2015 ACM-ICPC Pacific Northwest Region Programming Contest (Div. 1)

Một số gọi là Hill Number nếu khi đi từ trái qua phải của số, giá trị các chữ số sẽ không giảm, đến một lúc nào đó các giá trị sẽ không tăng.

Ví dụ:

123321 là Hill number và 101 không phải là hill number.

Yêu cầu đếm: số lượng số nhỏ hơn số N cho trước mà là Hill Number, số N có thể lên tới 70 chữ số.

Bài toán có nhiều test case, kết quả không quá long long.

Link đề: http://codeforces.com/gym/100827

Làm thế nào đề giải quyết được bài này, cảm ơn mọi người.