trungvt130584

Vương Thành Trung

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 13/05/1984

Đăng ký: 12/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 04/04/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

mẫu chương trình chấm ngoài của bài nhiều đáp án

Trong bài tập vnoi có nhiều bài có nhiều đáp án, bạn nào có chương trình mẫu chấm ngoài của một bài như vậy không cho mình xin với!

Cảm ơn!

Xin mẫu chương trình chấm ngoài của spoj

Mình đã tạo được 1 constest trên spoj, hiện nay mình đang bí chỗ làm bài với nhiều đáp án khác nhau. Bạn nào có mẫu chấm ngoài viết bằng C++ cho mình xin với.

Thanks!