ntthanhpy

Nguyen Tan Thanh

Đóng góp: 7

Ngày sinh: 12/08/1992

Đăng ký: 14/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 03/04/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: ntthanhpy (0.00 điểm)

[acm.timus.ru] 1263.Elections - WA#1

Mọi người giúp mình xem bài 1263 - Elections mình làm sai ở đâu? Mình viết trên C#. Mình đã chạy đúng trên Visual Studio 2013, nhưng lại bị WA ngay test 1.

Cảm ơn mọi người.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
//WA. Test 1
namespace _1263Elections
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Nhập n, m.
      string[] input = Console.ReadLine().Split(' ');
      int n = int.Parse(input[0]);
      int m = int.Parse(input[1]);

      int[] c = new int[n];
      int[] a = new int[m];
      //Nhập giá trị của từng ứng cử viên.
      for (int i = 0; i < m; i++)
        a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      //Khởi tạo mảng đếm các ứng cử viên.
      for (int x = 0; x < n; x++)
        c[x] = 0;
      //Duyệt và đếm.
      for (int l = 0; l < n; l++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
          if ((l + 1) == a[j])
            c[l]++;
      //In phần trăm của từng ứng cử viên.
      for (int k = 0; k < n; k++)
        Console.WriteLine(Math.Round((100.0*c[k] / m), 2)+'%');
    }
  }
}