net12k44

Nguyễn Đức Nam

Đóng góp: 83

Ngày sinh: 05/07/2015

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 13/10/2018


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Codeforces Round #333

Vào 23:35 tối nay 24/11/2015 Codeforces Round #333 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #332 (Div. 2)

Vào 23:35 tối nay 20/11/2015 Codeforces Round #332 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #331 (Div. 2)

Vào 23:35 tối nay 15/11/2015 Codeforces Round #331 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #330

Vào 23:30 tối nay 08/11/2015 Codeforces Round #330 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

COCI 2015/2016 #2

Vào 21:00  tối nay 07/11/2015 COCI #2 sẽ diễn ra

Đề thì sẽ gồm 6 bài theo kiểu oi trong thời gian 3 tiếng đồng hồ.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #329 (Div. 2)

Vào 23:30 tối nay 04/11/2015 Codeforces Round #329 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #328 (Div. 2)

Vào 23:30 tối nay 31/10/2015 Codeforces Round #328 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #327

Vào 16:00 chiều nay 25/10/2015 Codeforces Round #327 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 15:55

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #326

Vào 23:30 tối nay 15/10/2015 Codeforces Round #326 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #325

Vào 16:00 chiều nay 12/10/2015 Codeforces Round #325 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 15:55

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.