net12k44

Nguyễn Đức Nam

Đóng góp: 83

Ngày sinh: 05/07/2015

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 13/10/2018


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Codeforces Round #344 (Div 2)

Vào 23:35 tối nay 03/03/2016 Codeforces Round #344 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #343 (Div 2)

Vào 23:35 tối nay 20/02/2016 Codeforces Round #343 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #341 (Div 2)

Vào 21:05 tối nay 31/01/2016 Codeforces Round #341 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 21:00

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #340 (Div 2)

Vào 22:35 tối nay 23/01/2016 Codeforces Round #340 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 22:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #339

Vào 23:35 tối nay 14/01/2016 Codeforces Round #339 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #338 (Div 2)

Vào 21:05 tối nay 08/01/2016 Codeforces Round #338 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 21:00

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #336

Vào 23:35 tối nay 23/12/2015 Codeforces Round #336 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #335

Vào 23:05 tối nay 09/12/2015 Codeforces Round #335 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:00

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Codeforces Round #334

Vào 22:35 tối nay 01/12/2015 Codeforces Round #334 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 22:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

COCI 2015/2016 #3

Vào 21:00  tối nay 28/11/2015 COCI #3 sẽ diễn ra

Đề thì sẽ gồm 6 bài theo kiểu oi trong thời gian 3 tiếng đồng hồ.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.