luckystars

lucky stars

Đóng góp: 4

Ngày sinh: 01/01/2015

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 11/04/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Xin chỉ chỗ sai bài TPMZVRK của tôi?

Tôi viết tương tự bài http://vn.spoj.com/problems/MZVRK/

Tôi cũng đã test thử các inp-out của bài trên đều đúng, cũng đã test dữ liệu 2^200 thấy không tràn. Bạn vui lòng chỉ giúp chỗ sai.

Đây là bài của tôi: đpt ~ O(200^2)

id: 15539612

http://ideone.com/DrXHm5

Xin cảm ơn.

Xin trợ giúp bài phân tích một số nguyên N < 10^10 về thừa số nguyên tố luỹ thừa

Xin trợ giúp bài phân tích một số nguyên N <= 10^10 về thừa số nguyên tố luỹ thừa.

N = p1^x1 . p2^x2 . ..., trong đó pi là số nguyên tố phân biệt, còn xi là luỹ thừa tương ứng với pi.

Ví dụ: N = 12 = 2^2 . 3^1

Hiện tại mình chỉ biết tìm trong O(N), như thế thì chậm, mong các bạn gợi ý giúp cách tìm nhanh hơn. 

Cảm ơn nhiều.

Xin gợi ý về bài QBBUILD

Bài này yêu cầu tính tổng trọng số tối thiểu để 4 đỉnh cho trước liên thông. Tôi làm:

1) dùng Floyd để có được ngắn nhất giữa (u,v).

2) Lọc ra các đỉnh, canh liên quan đến 4 đỉnh này tạo thành đồ thị mới G1

3) Tìm cây khung bé nhất trên G1

Tôi biết bị sai ở thuật toán vì có thể lấy các cạnh không cần thiết khi làm 1) và 3) 

Rất mong admin gợi ý cho.

Xin cảm ơn.

 

Admin vui lòng cho tôi bộ test của bài QTREEV

Tôi làm đến khoảng test 35 thì bị báo lỗi NZEC, tôi đoán là do tràn số mặc dù đã xử lý số lớn và sinh test không thấy lỗi, vì vậy xin admin cung cấp bộ test bài QTREEV để tôi thử lại.

Xin cảm ơn.

Xin cho gợi ý về cách tính nhanh tổng số cách di chuyển của tất cà cáo.

Tôi tính được cách di chuyển của một con cáo tại ô (i,j,k) bất kỳ trong O(1).

Nhưng nếu tính tất cả các con cáo thì có cách nào tránh O(N^3) không? 

Xin cảm ơn.