kudo.shinichi

Kudo Shinichi

Đóng góp: 6

Ngày sinh: 03/02/2003

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 02/01/2021


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Trình chấm bài VMMTFIVE sai.

Như tựa em đã nói đó là trình chấm bài này http://vn.spoj.com/problems/VMMTFIVE/ kiểm tra thiếu điều kiện các số trong ma trận phải khác nhau. P/s có thể sửa lại được không ạ?