dgtuan

Tuan Duong

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 03/05/1993

Đăng ký: 22/05/2016

Lần đăng nhập cuối: 22/05/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

LQDFROG Xin thuật toán

Mọi người gợi ý cho mình solution bài này với.
http://vn.spoj.com/problems/LQDFROG/