LeNhut

Lê Nhựt

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 10/04/1998

Đăng ký: 10/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 26/12/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Đánh số trong C++

Trong C++ các mảng được đánh số từ 0, nếu mình muốn đánh số âm hay đánh số kí tự trong mảng 2 chiều giống Pascal thì phải làm sao vd: a[-5][-6] = 1 hay a['A']['G'] = 4. Ai biết vào chỉ mình với.