BornToThrow

Lê Trường Giang

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 09/03/1995

Đăng ký: 06/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 01/08/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

So sánh 2 vòng for này

Bạn hãy chạy thử dòng code này 
 

#include <iostream>
#include <ctime>

#define size 64 * 1024 * 1024

using namespace std;

int arr[size];

int main(){
	const clock_t begin_time = clock();
	//for (int i = 0; i < size; i++) arr[i] *= 3;
	for (int i = 0; i < size; i += 16) arr[i] *= 3;
	std::cout << float( clock () - begin_time ) /  CLOCKS_PER_SEC;
}

sau đó bỏ cái dòng có i+=16 đi và bật cái dòng trên lên
so sánh thời gian chạy của 2 vòng, mặc dù vòng dưới thực hiện ít hơn 1/16, nhưng thời gian đưa ra lại chỉ bằng 1 nửa?

Những thứ không nên (bị cấm) dùng trong thi quốc gia

Ngoài thread ra thì có gì bị cấm không ạ? ( memmove, memcopy?)

Nộp bài bằng file ZIP

Trích change log Themis Version 1.6.8 build 709:
"Cho phép bài nộp dưới dạng file ZIP. Nếu bài làm cần nhiều file thư viện đi kèm (hay gặp với mã nguồn JAVA), có thể nén file chính cùng các file phụ trợ thành một file ZIP để nộp."

Cho mình hỏi là khi thi quốc gia có được phép nộp file ZIP không, Nếu nộp thì trong file ZIP sẽ như thế nào?
- cấu trúc , có được để thư mục hay không?
- có được chứa các file ngoài code hay không ( các file text chẳng hạn )?
 

Các câu hỏi về Ngôn ngữ lập trình

cho mình hỏi các câu hỏi về ngôn ngữ lập trình thì đặt vào đâu
ví dụ như mình có câu hỏi thế này
làm thế nào để tăng giới hạn stack khi biên dịch bằng gcc? mình gọi đệ quy 10^5 lần và nó bão lỗi