BILL - Hóa đơn tiền điện

Tác giả: skyvn97

Ngôn ngữ: C++

#include<stdio.h>
typedef unsigned long long ull;
ull x,y,l,m,r,a,b;
ull cost(ull a)
{
  if (a<=100) return (200*a);
  if (a<=10000) return (300*a-10000);
  if (a<=1000000) return (500*a-2010000);
  return (700*a-202010000);
}
int main(void)
{
  scanf("%llu",&x);
  scanf("%llu",&y);
  l=0;
  r=x;
  while (true)
     {
      if (l==r)       
       {
        if (cost(l)==x) {a=l;break;}
       }
      if (r-l==1)
       {
        if (cost(l)==x) {a=l; break;}
        if (cost(r)==x) {a=r; break;}
       }
      m=(l+r)/2;
      if (cost(m)==x)
       {
        a=m;
        break;
       }
      if (cost(m)>x) r=m-1;
      if (cost(m)<x) l=m+1;       
     }
  l=0;
  r=a/2;
  while (true)
     {
      if (l==r)
       {
        if (cost(a-l)-cost(l)==y) {b=l;break;}
       }
      if (r-l==1)
       {
        if (cost(a-l)-cost(l)==y) {b=l;break;}
        if (cost(a-r)-cost(r)==y) {b=r;break;}
       }
      m=(l+r)/2;
      if (cost(a-m)-cost(m)==y)
       {
        b=m;
        break;
       }
      if (cost(a-m)-cost(m)>y) l=m+1;
      if (cost(a-m)-cost(m)<y) r=m-1;
     }
  printf("%llu",cost(b));
}

Download