BCHESS - Bàn cờ tướng

Tác giả: skyvn97

Ngôn ngữ: C++

#include<stdio.h>
#define MAX  2001
int a[MAX][MAX];
int f[MAX][MAX];
int n;
int m1,m2,m3;
int c1,c2,c3;
int min(int x,int y,int z)
{
  int m;
  m=x;
  if (y<m) m=y;
  if (z<m) m=z;
  return (m);
}
void init(void)
{
  char s[MAX];
  int i,j;
  scanf("%d",&n);
  for (i=1;i<=n;i=i+1)
    {
     scanf("%s",&s);
     for (j=1;j<=n;j=j+1)
       a[i][j]=s[j-1]-48;
    }  
  m1=1;m2=1;m3=1;
  c1=0;c2=0;c3=0;
}
void optimize(void)
{
   int i,j;
   for (i=1;i<=n;i=i+1)
     {
     f[i][1]=1;
     f[1][i]=1;
     }
   for (i=2;i<=n;i=i+1)
     for (j=2;j<=n;j=j+1)
       {
       if ((a[i][j]==a[i-1][j-1]) && (a[i][j]!=a[i-1][j]) && (a[i][j]!=a[i][j-1]))
         f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i-1][j-1],f[i][j-1])+1;
       else f[i][j]=1;       
       if ((a[i][j]==1) && (m2<f[i][j]-1+f[i][j]%2)) m2=f[i][j]-1+f[i][j]%2;
       if ((a[i][j]==0) && (m3<f[i][j]-1+f[i][j]%2)) m3=f[i][j]-1+f[i][j]%2;
       if (m1<f[i][j]-f[i][j]%2) m1=f[i][j]-f[i][j]%2;
       }  
   for (i=1;i<=n;i=i+1)
     for (j=1;j<=n;j=j+1)
       {
       if (f[i][j]>=m1) c1++;
       if ((a[i][j]==1) && (f[i][j]>=m2)) c2++;
       if ((a[i][j]==0) && (f[i][j]>=m3)) c3++;
       }
   printf("%d %d\n",m1,c1);
   printf("%d %d\n",m2,c2);
   printf("%d %d\n",m3,c3);
}
int main(void)
{
  init();
  optimize();
}

Download