TREENUM - Tree Num

Giới hạn
  • Thời gian: 0.289s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Một số được gọi là số tree_num khi nó được là tổng của các lũy thừa cơ số 3 với số mũ không âm tăng dần.

Ví dụ 30=3^1+3^3; 325=3^0+3^4+3^5 là những số tree_num.

Yêu cầu :Tìm số tree_num thứ n

 

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương ntest là số test(ntest<=30000)

Ntest dòng sau:mỗi dòng chứa số nguyên dương n (0 < n < 2^64)

Output

 

Ntest dòng mỗi dòng chứa số tree_num thứ n

 

Sample

Input:
5
1
2
7
3
6
Output:
1
3
13
4
12


  • Người up: vdmedragon
  • Nguồn bài: Lê Vãn Tấn Quyền