NKABD - Số phong phú

Giới hạn
  • Thời gian: 0.2s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Trong số học, số phong phú là các số mà tổng các ước số của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó. Ví dụ, số 12 có tổng các ước số (không kể 12) là 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12. Do đó 12 là một số phong phú.

Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn [L,R].

Dữ liệu

Gồm 2 số L, R (1 <= L <= R <= 10 5 )

Kết quả

Gồm 1 số nguyên duy nhất là số số phong phú trong đoạn [L, R].

Chú ý

Có 50% số test có 1 <= L <= R <= 10 3

Ví dụ

Dữ liệu
1 50

Kết quả
9

Giải thích:
Từ 1 đến 50 có 9 số phong phú là: 
12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48


  • Người up: paulmcvn
  • Nguồn bài: PTNK 10 Final Exam - Semester I, 2008