INTEGER7 - Số nguyên

Giới hạn
  • Thời gian: 0.98s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Tìm hai số nguyên không âm x 1 và x 2 thỏa mãn a 1 * x 1 + b 1 = a 2 * x 2 + b 2 và x 1 + x 2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x 1 , x 2 thỏa mãn.

Dữ liệu

  • Gồm 1 dòng 4 số nguyên a 1 , b 1 , a 2 , b 2 (các số nguyên không âm trong phạm vi [0..2 31 - 1]).

Kết quả

  • Ghi ra 2 số x 1 , x 2 thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ

Dữ liệu
3 4 5 5

Kết qủa
2 1


  • Người up: hard7771988
  • Nguồn bài: VNOI Marathon '08 - Round 4Problem Setter: Nguyễn Minh Hiếu