VMTEST - Thử máy

Giới hạn
 • Thời gian: 0.2s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Định nghĩa:

+ "Chữ số" là các kí tự từ "0" đến "9".

+ "Chữ cái" là các kí tự "a" đến "z" và từ "A" đến "Z" (kí tự Latin in hoa và in thường).

+ "Số" là dãy liên tiếp các chữ số, có thể chứa tối đa một dấu trừ ("-") ở đầu nếu là số âm và tối đa một dấu thập phân (".") nếu là số thực.

+ "Từ" là dãy liên tiếp các chữ cái.

Input

Input gồm nhiều dòng:

 • Mỗi dòng là một dãy các từ hoặc các số. Các số và từ được ngăn cách với nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.
 • Input sẽ kết thúc bằng một dòng chứa một dấu chấm hỏi ("?").

Output

Output gồm nhiều dòng, mỗi dòng tương ứng với một dòng ở Input (trừ dòng chứa dấu chấm hỏi):

 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các số, in ra tổng của các số đó (làm tròn đến 6 chữ số thập phân).
 • Nếu dòng tương ứng ở Input gồm toàn các từ, in ra xâu tổng của các từ đó (nối các từ lại với nhau theo thứ tự trong Input).
 • Nếu không phải một trong hai trường trên, ghi ra xâu "Error!" (không bao gồm cặp dấu "").

Giới hạn

 • Input không có quá 20 dòng.
 • Mỗi dòng không có quá 100 kí tự.
 • Mỗi số không có quá 9 chữ số.
 • Mỗi từ không có quá 9 kí tự.

Example

Input:

12 23 34 abd dbs
12 a 4
?

Output:

69.000000
abddbs
Error!

Các bạn nhập xuất bằng Standard Input/Output cho cả Pascal và C++. Lưu ý rằng ở cuối Ouput không được có kí tự lạ (ngoại trừ kí tự kết thúc dòng) . Ví dụ: Ouput là "69" nhưng các bạn in ra "69 " thì vẫn tính là sai kết quả.


 • Người up: voj
 • Nguồn bài: Nguyễn Xuân Khánh