VMSWAP - Đổi chỗ

Giới hạn
  • Thời gian: 0.2s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Cho dãy A là một hoán vị gồm N số. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và A u > A v . Bạn được thực hiện thao tác đổi chỗ hai số bất kì trong dãy A không quá một lần. Hãy tính số nghịch thế nhỏ nhất có thể đạt được trong dãy A.

Input

  • Dòng 1 chứa số nguyên dương N .
  • Dòng 2 chứa N số nguyên dương A 1 , A 2 , ..., A N .

Output

Ghi ra số nghịch thế nhỏ nhất.

Giới hạn

  • N ≤ 1000
  • A i ≤ N

Trong 70% số test, N ≤ 100.

Example

Input

5
4 5 2 3 1

Output

3


  • Người up: voj
  • Nguồn bài: Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên