TRES - Tresnja

Giới hạn
  • Thời gian: 0.194s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Lana lives in a small but merry village. There is a row of cherry trees next to the main street. Lana numbered the trees with consecutive integers starting with 1.

After much studying, Lana noticed that the number of the tree uniquely determines the amount of cherries the tree gives.

For one tree, consider consecutive groups of digits in the tree's number. For each group of digits, multiply the digit by the square of the length of the group. Adding these numbers for all groups gives the total number of cherries the tree gives.

For example, in tree number 77744007, the groups are 777, 44, 00 and 7. The amount of cherries will be 7·3^2 + 4·2^2 + 0·2^2 + 7·1^2 = 86 units.

The time has come to pick the cherry trees and the villagers have agreed to pick all trees numbered A through B (inclusive). Write a program that will calculate the total amount of cherries picked.

Input

Input consists of two integers A and B (1 ≤ A ≤ B ≤ 10^15), the first and last trees to be picked.

Output

Output a single integer, how many units of cherries will be picked.

Example

Input:
100 111

Output:
68


  • Người up: racer
  • Nguồn bài: COCI 2008/2009 - Contest #5, 7th February 2009