PIZZALOC - Pizza Location

Giới hạn
  • Thời gian: 0.99s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính R với tâm là các địa điểm được chọn.

Xác định số khách hàng lớn nhất có thể phục vụ.

Input

Dòng đầu là hai số K, R : số nhà hàng có thể được mở và bán kính phục vụ của mỗi nhà hàng,1 ≤ K ≤ 10, 1 ≤ R ≤ 500.

Dòng thứ hai là M, số địa điểm có thể đặt nhà hàng, K ≤ M ≤ 20.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên X và Y, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000.

Dòng tiếp theo là N, số khu nhà, 1 ≤ N ≤ 100.

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo là 3 số nguyên X, Y , S, là tọa độ và số người ở khu nhà đó, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000, 1 ≤ S ≤ 100.

Khu nhà nằm trong bán kính của nhà hàng nếu khoảng cách giữa chúng <= R. Không có 2 khu nhà tại cùng 1 địa điểm.

Output

Ghi ra số người tối đa có thể được phục vụ.

Sample

pizza.in 
 
2 2 
3 
1 0 
4 0 
7 0 
4 
0 0 1 
3 0 7 
5 0 9 
8 0 1 
 
pizza.out 
 
18 

pizza.in 
 
2 2 
3 
-2 0 
0 1 
3 0 
8 
-3 1 1 
-3 0 1 
-3 -1 1 
-2 -1 1 
0 0 3 
0 2 1 
2 1 3 
4 0 2 
 
pizza.out 
 
12 

pizza.in 
 
3 3 
5 
0 0 
1 6 
2 3 
6 6 
7 2 
8 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
8 6 3 
 
pizza.out 
 
17 


  • Người up: vdmedragon
  • Nguồn bài: COI 03