ORDERSET - Order statistic set

Giới hạn
 • Thời gian: 0.3s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

 • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
 • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

 • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
 • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

 • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
 • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 10 9 . Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 10 9 .

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra 'invalid'.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid


 • Người up: paulmcvn
 • Nguồn bài: © VNOI