CRITICAL - Thành phố trọng yếu

Giới hạn
  • Thời gian: 0.2s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Đất nước Hạnh Phúc có N thành phố được nối với nhau bởi M đường nối hai chiều. Giữa hai thành phố bất kỳ chỉ có nhiều nhất một con đường.

Chính quyền nước này đưa ra một tiêu chí để đánh giá độ quan trọng của mỗi thành phố, theo đó độ quan trọng của một thành phố X được tính bằng số cặp thành phố A và B mà để di chuyển từ A đến B (và ngược lại) bắt buộc phải đi qua thành phố X.

Bạn hãy lập trình tính độ quan trọng trung bình của tất cả các thành phố.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M (1 <= N <= 20000, 0 <= M <= 200000).

M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên u, v (1<=u,v <=N) mô tả một đường nối.

Kết quả

Gồm một số thực duy nhất là độ quan trọng trung bình của các thành phố, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ

Dữ liệu
5 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 3

Kết quả
1.40

Giải thích: Độ quan trọng của các thành phố 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là 0, 3, 4, 0, 0. Độ quan trọng của thành phố 3 là 4 vì có 4 cặp thành phố mà khi di chuyển đến nhau cần đi qua thành phố 3: (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2,5).

Tác giả: Ngô Minh Đức


  • Người up: voj
  • Nguồn bài: VNOI '10